MAX34334CSE 第1页-第1页 PDF中文翻译页面详情预览
修订版的dwg #
1PB-3PLBRxL-yyy
2
4
ch.no.
-
-
描述
原创设计
日期
11/2/2007
经修订后的
菲利普E.
n
20.2 mm
2
[ .8 ]
1
n
29.5 mm
最大。 6毫米
[ 0.25中]
42.6 mm
[ 1.7 ]
57.6 mm
[ 2.3 ]
3
* =试灯与安装螺母和橡胶垫片(第2项和第3 )提供
项目说明
1*
yyy
=
电压
012
=
12V交流/直流
024
=
24V交流/直流
048
=
48V交流/直流
110
=
110V交流/直流
230
=
230V AC
230D
=
230V DC
除非另有规定:
所有尺寸的单位均为毫米
第三角投影
公差
XX
XX.X
XX.XX
所有
此图是财产
R
承载式车身的LED指示灯塑料
指示灯
=
=
=
=
±
0.5 mm
±
0.2 mm
mm
±
1 mm
M
E
T
R
I
C
御路35号
弗莱明顿, NJ 08822-6000
(908) 806-9400
传真:( 908 ) 806-9490
和是一个保密
disclosurelent无
考虑比其他
借款人的一致意见,即
不得转载,
复制,转借或处置
直接或间接地,也
用于其他任何目的
比,这就是它
具体布置。
2 *安装螺母
3 *橡胶垫片
4面板
影片名称
猫。号
3PLBR1L-yyy
3PLBR1LS-yyy
3PLBR3L-yyy
3PLBR4L-yyy
3PLBR5L-yyy
3PLBR6L-yyy
3PLBR7L-yyy
3PLBR7LS-yyy
3PLBR8LS-yyy
P2BRK
3PRG1
-
颜色
MIN 。 QTY 。 MAX 。 QTY 。
白伦泽/黄色LED
1
1
白伦泽/白色LED
1
1
绿色伦泽/绿色LED
1
1
红伦泽/红色LED
1
1
琥珀伦泽/琥珀色LED
1
1
蓝伦泽/蓝LED
1
1
清除伦泽/黄色LED
1
1
清除伦泽/白色LED
1
1
黄伦泽/黄色LED
1
1
1
1
1
1
-
-
-
承载式车身的LED指示灯塑料指示灯3PLBRxL - YYY ( X =颜色,
YYY =电压)
11/2/2007
11/2/2007
11/2/2007
画人:
菲利普Ernstberger
检查:
拉斯洛Gyorgypal
发布:
拉斯洛Gyorgypal
图号:
[ 1.2 ]
启:
-
1PB-3PLBRxL-yyy
规模:
-
表:
1
中:
1
相关元器件产品Datasheet PDF文档

3PLBR7L-230

Unibody LED Indicator Plastic Pilot Lights 3PLBRxL-yyy
暂无信息
6 ALTECH

3PLBR7L-230D

Unibody LED Indicator Plastic Pilot Lights 3PLBRxL-yyy
暂无信息
8 ALTECH

3PLBR7LS-012

Unibody LED Indicator Plastic Pilot Lights 3PLBRxL-yyy
暂无信息
6 ALTECH

3PLBR7LS-024

Unibody LED Indicator Plastic Pilot Lights 3PLBRxL-yyy
暂无信息
4 ALTECH

3PLBR7LS-048

Unibody LED Indicator Plastic Pilot Lights 3PLBRxL-yyy
暂无信息
6 ALTECH

3PLBR7LS-110

Unibody LED Indicator Plastic Pilot Lights 3PLBRxL-yyy
暂无信息
9 ALTECH
  3PLBR7L-110
  应用领域和描述

  Unibody LED Indicator Plastic Pilot Lights 3PLBRxL-yyy
  承载式车身的LED指示灯塑料指示灯3PLBRxL - YYY

  总1页 (195K) ALTECH CORPORATION
  ALTECH CORPORATION
  第一页预览: