MAX34334CSE 第1页-第3页 PDF中文翻译页面详情预览
3SMC5.0A
THRU
3SMC170A
表面贴装
单向
玻璃钝化结
硅瞬变
电压抑制器
3000瓦, 5.0 THRU 170伏
W W瓦特权证N t个R A升发E M I 。 C 0米
描述:
中央半导体3SMC5.0A系列
类型表面贴装单向玻璃钝化
结瞬态电压抑制器设计
保护电压从高电压敏感元件
瞬变。
本设备制造与玻璃
钝化芯片,以获得最佳的可靠性。
注意:对于双向器件,请参考
3SMC5.0CA系列数据表。
SMC案例
•这个系列通过UL认证, UL文件号E130224
标记验证码:看电器
特性表
最大额定值:
( TA = 25° C除非另有说明)
峰值功耗(注1 )
峰值正向浪涌电流( JEDEC的方法)
工作和存储结温
符号
PDM
IFSM
TJ , TSTG
3000
200
-65到+150
单位
W
A
°C
电气特性:
( TA = 25° C除非另有说明)
反向
对峙
电压
VRWM
(V)
3SMC5.0A
3SMC6.0A
3SMC6.5A
3SMC7.0A
3SMC7.5A
3SMC8.0A
3SMC8.5A
3SMC9.0A
3SMC10A
3SMC11A
3SMC12A
3SMC13A
3SMC14A
3SMC15A
3SMC16A
3SMC17A
3SMC18A
3SMC20A
3SMC22A
3SMC24A
3SMC26A
3SMC28A
3SMC30A
5.0
6.0
6.5
7.0
7.5
8.0
8.5
9.0
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
22
24
26
28
30
击穿
电压
VBR @
(V)
6.40
6.67
7.22
7.78
8.33
8.89
9.44
10.0
11.1
12.2
13.3
14.4
15.6
16.7
17.8
18.9
20.0
22.2
24.4
26.7
28.9
31.1
33.3
IT
最大
(V)
7.25
7.67
8.30
8.95
9.58
10.23
10.82
11.5
12.8
14.0
15.3
16.5
17.9
19.2
20.5
21.7
23.3
25.5
28.0
30.7
33.2
35.8
38.3
IT
(MA )
10
10
10
10
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
TEST
当前
最大
反向
泄漏
当前
@ VRWM
IR
(µA)
1000
1000
500
200
100
50
25
10
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
最大
夹紧
电压
@ IPP
VC
(V)
9.2
10.3
11.2
12.0
12.9
13.6
14.4
15.4
17.0
18.2
19.9
21.5
23.2
24.4
26.0
27.6
29.2
32.4
35.5
38.9
42.1
45.4
48.4
PEAK
脉冲
当前
(注1 )
IPP
(A)
326.0
291.3
267.9
250.0
232.6
220.6
208.4
194.8
176.4
184.8
150.6
139.4
129.4
123.0
115.4
106.6
102.8
92.6
84.4
77.2
71.2
66.0
62.0
CHDE
CHDG
CHDK
CHDM
CHDP
CHDR
CHDT
CHDV
CHDX
CHDZ
CHEE
CHEG
CHEK
CHEM
CHEP
雪儿
切特
CHEV
的cHex
CHEZ
CHFE
CHFG
CHFK
TYPE
记号
CODE
注:(1 )非重复性10x1,000μs脉冲
R8 ( 2009年20月)
3SMC5.0A
THRU
3SMC170A
表面贴装
单向
玻璃钝化结
硅瞬变
电压抑制器
3000瓦, 5.0 THRU 170伏
电气特性 - 续:
反向
对峙
电压
VRWM
(V)
3SMC33A
3SMC36A
3SMC40A
3SMC43A
3SMC45A
3SMC48A
3SMC51A
3SMC54A
3SMC58A
3SMC60A
3SMC64A
3SMC70A
3SMC75A
3SMC78A
3SMC85A
3SMC90A
3SMC100A
3SMC110A
3SMC120A
3SMC130A
3SMC150A
3SMC160A
3SMC170A
33
36
40
43
45
48
51
54
58
60
64
70
75
78
85
90
100
110
120
130
150
160
170
击穿
电压
VBR @
(V)
36.7
40.0
44.4
47.8
50.0
53.3
56.7
60.0
64.4
66.7
71.1
77.8
83.3
86.7
94.4
100.0
111.0
122.0
133.0
144.0
167.0
178.0
189.0
IT
最大
(V)
42.2
46.0
51.1
54.9
57.5
61.3
65.2
69.0
74.1
76.7
81.8
89.5
95.8
99.7
108.2
115.5
128.0
140.5
153.0
165.5
192.5
205.0
217.5
IT
(MA )
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
最大
反向
泄漏
当前
@ VRWM
IR
(µA)
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
最大
夹紧
电压
@ IPP
VC
(V)
53.3
58.1
64.5
69.4
72.7
77.4
82.4
87.1
93.6
96.8
103
113
121
126
137
146
162
177
193
209
243
259
275
PEAK
脉冲
当前
(注1 )
IPP
(A)
56.2
51.6
46.4
43.2
41.2
38.8
36.4
34.4
32.0
31.0
29.2
26.6
24.8
22.8
20.8
20.6
18.6
16.8
15.6
14.4
12.4
11.6
11.0
CHFM
CHFP
CHFR
CHFT
CHFV
CHFX
CHFZ
CHGE
CHGG
CHGK
ChgM
CHGP
CHGR
CHGT
CHGV
CHGX
CHGZ
CHHE
CHHG
CHHK
CHHM
CHHP
CHHR
TYPE
TEST
当前
记号
CODE
SMC案例 - 机械外形
R8 ( 2009年20月)
W W瓦特权证N t个R A升发E M I 。 C 0米
3SMC5.0A
THRU
3SMC170A
表面贴装
单向
玻璃钝化结
硅瞬变
电压抑制器
3000瓦, 5.0 THRU 170伏
典型电气特性
R8 ( 2009年20月)
W W瓦特权证N t个R A升发E M I 。 C 0米
相关元器件产品Datasheet PDF文档

3SMC75ABKLEADFREE

Trans Voltage Suppressor Diode, 75V V(RWM), Unidirectional,
0 CENTRAL

3SMC75ABKPBFREE

Trans Voltage Suppressor Diode, 75V V(RWM), Unidirectional,
0 CENTRAL

3SMC75ABKTIN/LEAD

Trans Voltage Suppressor Diode, 75V V(RWM), Unidirectional,
0 CENTRAL

3SMC75ALEADFREE

Trans Voltage Suppressor Diode, 3000W, 75V V(RWM), Unidirectional, 1 Element, Silicon, SMC, 2 PIN
0 CENTRAL