MAX34334CSE 第1页-第5页 PDF中文翻译页面详情预览
半导体
技术参数
1.5A低压降固定和可调正
正电压调节器。
该KIA1578Q ***是一个低压降稳压器能够提供高达
1A的输出电流,甚至在可调版本。 ( VREF = 1.25V )
KIA1578Q000F/FP/PI~
KIA1578Q050F/FP/PI
双极型线性集成电路
A
C
I
J
特点
H
P
F
1
2
F
3
L
低Droput电压: 1.3V /典型值。 (IOUT = 1.5A )
极低的静态电流: 4.2 /典型值。
输出电流高达1.5A 。
固定输出电压1.5V , 1.8V , 2.5V , 2.85V , 3.3V , 5.0V的。
可调版本可用性: VREF = 1.25V 。
内部电流和终端限制。
高纹波抑制率: 80
温度范围: 0
/典型值。
.
~125
暗淡
A
B
C
D
E
F
H
I
J
K
L
M
O
P
Q
MILLIMETERS
_
6.60 + 0.2
_
6.10 + 0.2
_
5.0 + 0.2
_
1.10 + 0.2
_
2.70 + 0.2
_
2.30 + 0.1
1.00最大
_
2.30 + 0.2
_
0.50 + 0.1
_
2.00 + 0.20
_
0.50 + 0.10
_
0.91 + 0.10
_
0.90 + 0.1
_
1.00 + 0.10
0.95最大
B
K
E
M
Q
D
1. GND (调整后)
2.输出
3.输入
散热器是共同的2 (输出)
DPAK
A
I
J
排队
* KIA1578Q000F / FP / PI
* KIA1578Q015F / FP / PI
KIA1578Q018F/FP/PI
KIA1578Q025F/FP/PI
* KIA1578Q028F / FP / PI
KIA1578Q033F/FP/PI
* KIA1578Q050F / FP / PI
注)* :正在开发中。
输出电压(V)
可调( 1.25 〜10V )
1.5
1.8
2.5
2.8
3.3
5.0
1. GND (调整后)
2.输出
O
B
D
N
R
M
O
F
L
P
C
暗淡
A
B
C
D
E
F
G
I
J
K
L
M
N
O
K
Q
Q
R
G
F: DPAK
FP :D PAK
PI : TO- 220IS
2
MILLIMETERS
_
9.8 + 0.2
_
8.8 + 0.2
8.0
_
15 + 0.3
_
5.0 + 0.2
_
2.54 + 0.1
_
0.8 + 0.1
_
4.0 + 0.2
_
1.27 + 0.13
6.7
_
0.5 + 0.15
0~0.25
_
1.27 + 0.1
_
2.3 + 0.3
7.85
0~0.15
E
3.输入
散热器是共同的2 (输出)
最大额定值( TA = 25
特征
输入电压
输出电流
F
功耗-1
(无需散热器)
FP
PI
F
功耗-2
(无限散热器)
工作结温
储存温度
FP
PI
)
符号
V
IN
I
OUT
等级
10
1.5
1.3
P
D1
2.0
2.0
13
D
D
2
PAK
单位
V
A
U
E
A
C
S
W
T
L
L
M
D
P
D2
35
20.8
W
N
T
N
T
T
OPR
T
英镑
0~125
-50~150
O
暗淡
A
B
C
D
E
F
G
H
R
J
K
L
M
V
N
O
P
Q
R
H
S
T
U
V
MILLIMETERS
10.30 MAX
15.30 MAX
_
2.70 + 0.30
0.85最大
_
Φ3.20
+ 0.20
_
3.00 + 0.30
12.30 MAX
0.75最大
_
13.60 + 0.50
3.90 MAX
1.20
1.30
2.54
_
4.50 + 0.20
6.80
_
2.60 + 0.20
10
25
5
0.5
_
2.60 + 0.15
F
G
Q
1
2
3
K
J
3.输入
B
TO-220IS
2006. 4. 19
版本号: 1
P
1. GND (调整后)
2.输出
1/7
KIA1578Q000F / FP / PI 〜 KIA1578Q050F / FP / PI
图1应用电路- 1 (固定式)
V
IN
3
V
IN
GND
10µF
V
OUT
2
V
OUT
1
10µF
V
IN
3
V
IN
ADJ
V
OUT
2
R1
124Ω
10µF
V
OUT
1
10µF
R2
768Ω
V
OUT
=V
REF
(1+R2/R1)+I
ADJ
R2
电气特性
KIA1578Q000
(除非另有规定, TJ = 0〜 125)
特征
输出电压
线路调整
负载调整率
静态电流
I
B2
可调节引脚电流
最小负载电流
输出噪声电压
排序电路电流限制
纹波抑制
Dropoout电压
温度稳定性
I
ADJ
I
V
NO
I
SC
R
R
V
IN
= 10V ,我
OUT
=0A
V
IN
=V
OUT
+1.5V
V
IN
=V
OUT
+1.5V
V
IN
=V
OUT
+ 1.25V ,我
OUT
=40
10Hz的˚F 10kHz的
V
IN
=V
OUT
+2.0V
I
OUT
= 40毫安, F = 120Hz时,
V
纹波
=平1Vp -P ,V
IN
=V
OUT
+3V
I
OUT
= 1.5A ,V
IN
=0.95V
OUT
V
IN
=V
OUT
+ 1.5V ,我
OUT
=10
TA = 0 〜 125
,
-
-
10
-
1.6
60
-
-
4.2
35
-
100
-
80
1.3
0.5
10
-
-
-
-
-
1.5
-
RMS
符号
V
OUT1
注册号线
注册负载
I
B1
条件
V
IN
=V
OUT
+ 1.5V ,我
OUT
=10
V
OUT
+1.5V V
IN
10
, TJ = 25
分钟。
1.225
-
-
-
典型值。
1.25
1
15
4.2
马克斯。
1.275
10
60
10
单位
V
10V ,我
OUT
=10
I
OUT
1.5A ,V
IN
=V
OUT
+2.0V
V
IN
=V
OUT
+ 1.25V ,我
OUT
=0A
A
dB
V
%
V
D
TCV
O
2006. 4. 19
版本号: 1
2/7
KIA1578Q000F / FP / PI 〜 KIA1578Q050F / FP / PI
电气特性
KIA1578Q015
(除非另有规定, TJ = 0〜 125)
特征
输出电压
线路调整
负载调整率
静态电流
I
B2
输出噪声电压
排序电路电流限制
纹波抑制
Dropoout电压
温度稳定性
V
NO
I
SC
R R
V
D
TCV
O
V
IN
= 10V ,我
OUT
=0A
V
IN
=V
OUT
+ 1.25V ,我
OUT
=40
10Hz的˚F 10kHz的
V
IN
=V
OUT
+2.0V
I
OUT
= 40毫安, F = 120Hz时,
V
纹波
=平1Vp -P ,V
IN
=V
OUT
+3V
I
OUT
= 1.5A ,V
IN
=0.95V
OUT
V
IN
=V
OUT
+ 1.5V ,我
OUT
=10
TA = 0 〜 125
,
-
-
1.6
60
-
-
4.2
100
-
80
1.3
0.5
10
-
-
-
1.5
-
RMS
符号
V
OUT1
注册号线
注册负载
I
B1
条件
V
IN
=V
OUT
+ 1.5V ,我
OUT
=10
, TJ = 25
分钟。
1.47
-
-
-
典型值。
1.5
1
15
4.2
马克斯。
1.53
10
60
10
单位
V
V
OUT
+1.5V V
IN
10V ,我
OUT
=10
10
I
OUT
1.5A ,V
IN
=V
OUT
+2.0V
V
IN
=V
OUT
+ 1.25V ,我
OUT
=0A
A
dB
V
%
电气特性
KIA1578Q018
(除非另有规定, TJ = 0〜 125)
特征
输出电压
线路调整
负载调整率
静态电流
I
B2
输出噪声电压
排序电路电流限制
纹波抑制
Dropoout电压
温度稳定性
V
NO
I
SC
R R
V
D
TCV
O
V
IN
= 10V ,我
OUT
=0A
V
IN
=V
OUT
+ 1.25V ,我
OUT
=40
10Hz的˚F 10kHz的
V
IN
=V
OUT
+2.0V
I
OUT
= 40毫安, F = 120Hz时,
V
纹波
=平1Vp -P ,V
IN
=V
OUT
+3V
I
OUT
= 1.5A ,V
IN
=0.95V
OUT
V
IN
=V
OUT
+ 1.5V ,我
OUT
=10
TA = 0 〜 125
,
-
-
1.6
60
-
-
4.2
100
-
80
1.3
0.5
10
-
-
-
1.5
-
RMS
符号
V
OUT1
注册号线
注册负载
I
B1
条件
V
IN
=V
OUT
+ 1.5V ,我
OUT
=10
, TJ = 25
分钟。
1.764
-
-
-
典型值。
1.8
1
15
4.2
马克斯。
1.836
10
60
10
单位
V
V
OUT
+1.5V V
IN
10V ,我
OUT
=10
10
I
OUT
1.5A ,V
IN
=V
OUT
+2.0V
V
IN
=V
OUT
+ 1.25V ,我
OUT
=0A
A
dB
V
%
2006. 4. 19
版本号: 1
3/7
KIA1578Q000F / FP / PI 〜 KIA1578Q050F / FP / PI
电气特性
KIA1578Q025
(除非另有规定, TJ = 0〜 125)
特征
输出电压
线路调整
负载调整率
静态电流
I
B2
输出噪声电压
排序电路电流限制
纹波抑制
Dropoout电压
温度稳定性
V
NO
I
SC
R R
V
D
TCV
O
V
IN
= 10V ,我
OUT
=0A
V
IN
=V
OUT
+ 1.25V ,我
OUT
=40
10Hz的˚F 10kHz的
V
IN
=V
OUT
+2.0V
I
OUT
= 40毫安, F = 120Hz时,
V
纹波
=平1Vp -P ,V
IN
=V
OUT
+3V
I
OUT
= 1.5A ,V
IN
=0.95V
OUT
V
IN
=V
OUT
+ 1.5V ,我
OUT
=10
TA = 0 〜 125
,
-
-
1.6
60
-
-
4.2
100
-
80
1.3
0.5
10
-
-
-
1.5
-
RMS
符号
V
OUT1
注册号线
注册负载
I
B1
条件
V
IN
=V
OUT
+ 1.5V ,我
OUT
=10
V
OUT
+1.5V V
IN
10
I
OUT
, TJ = 25
分钟。
2.45
-
-
-
典型值。
2.5
1
15
4.2
马克斯。
2.55
10
60
10
单位
V
10V ,我
OUT
=10
1.5A ,V
IN
=V
OUT
+2.0V
V
IN
=V
OUT
+ 1.25V ,我
OUT
=0A
A
dB
V
%
电气特性
KIA1578Q028
(除非另有规定, TJ = 0〜 125)
特征
输出电压
线路调整
负载调整率
静态电流
I
B2
输出噪声电压
排序电路电流限制
纹波抑制
Dropoout电压
温度稳定性
V
NO
I
SC
R R
V
D
TCV
O
V
IN
= 10V ,我
OUT
=0A
V
IN
=V
OUT
+ 1.25V ,我
OUT
=40
10Hz的˚F 10kHz的
V
IN
=V
OUT
+2.0V
I
OUT
= 40毫安, F = 120Hz时,
V
纹波
=平1Vp -P ,V
IN
=V
OUT
+3V
I
OUT
= 1.5A ,V
IN
=0.95V
OUT
V
IN
=V
OUT
+ 1.5V ,我
OUT
=10
TA = 0 〜 125
,
-
-
1.6
60
-
-
4.2
100
-
80
1.3
0.5
10
-
-
-
1.5
-
RMS
符号
V
OUT1
注册号线
注册负载
I
B1
条件
V
IN
=V
OUT
+ 1.5V ,我
OUT
=10
V
OUT
+1.5V V
IN
10
I
OUT
, TJ = 25
分钟。
2.793
-
-
-
典型值。
2.85
1
15
4.2
马克斯。
2.907
10
60
10
单位
V
10V ,我
OUT
=10
1.5A ,V
IN
=V
OUT
+2.0V
V
IN
=V
OUT
+ 1.25V ,我
OUT
=0A
A
dB
V
%
2006. 4. 19
版本号: 1
4/7
KIA1578Q000F / FP / PI 〜 KIA1578Q050F / FP / PI
电气特性
KIA1578Q033
(除非另有规定, TJ = 0〜 125)
特征
输出电压
线路调整
负载调整率
静态电流
I
B2
输出噪声电压
排序电路电流限制
纹波抑制
Dropoout电压
温度稳定性
V
NO
I
SC
R R
V
D
TCV
O
V
IN
= 10V ,我
OUT
=0A
V
IN
=V
OUT
+ 1.25V ,我
OUT
=40
10Hz的˚F 10kHz的
V
IN
=V
OUT
+2.0V
I
OUT
= 40毫安, F = 120Hz时,
V
纹波
=平1Vp -P ,V
IN
=V
OUT
+3V
I
OUT
= 1.5A ,V
IN
=0.95V
OUT
V
IN
=V
OUT
+ 1.5V ,我
OUT
=10
TA = 0 〜 125
,
-
-
1.6
60
-
-
4.2
100
-
80
1.3
0.5
10
-
-
-
1.5
-
RMS
符号
V
OUT1
注册号线
注册负载
I
B1
条件
V
IN
=V
OUT
+ 1.5V ,我
OUT
=10
, TJ = 25
分钟。
3.234
-
-
-
典型值。
3.3
1
15
4.2
马克斯。
3.366
10
60
10
单位
V
V
OUT
+1.5V V
IN
10V ,我
OUT
=10
10
I
OUT
1.5A ,V
IN
=V
OUT
+2.0V
V
IN
=V
OUT
+ 1.25V ,我
OUT
=0A
A
dB
V
%
电气特性
KIA1578Q050
(除非另有规定, TJ = 0〜 125)
特征
输出电压
线路调整
负载调整率
静态电流
I
B2
输出噪声电压
排序电路电流限制
纹波抑制
Dropoout电压
温度稳定性
V
NO
I
SC
R R
V
D
TCV
O
V
IN
= 10V ,我
OUT
=0A
V
IN
=V
OUT
+ 1.25V ,我
OUT
=40
10Hz的˚F 10kHz的
V
IN
=V
OUT
+2.0V
I
OUT
= 40毫安, F = 120Hz时,
V
纹波
=平1Vp -P ,V
IN
=V
OUT
+3V
I
OUT
= 1.5A ,V
IN
=0.95V
OUT
V
IN
=V
OUT
+ 1.5V ,我
OUT
=10
TA = 0 〜 125
,
-
-
1.6
60
-
-
4.2
100
-
80
1.3
0.5
10
-
-
-
1.5
-
RMS
符号
V
OUT1
注册号线
注册负载
I
B1
条件
V
IN
=V
OUT
+ 1.5V ,我
OUT
=10
, TJ = 25
分钟。
4.9
-
-
-
典型值。
5
1
15
4.2
马克斯。
5.1
10
60
10
单位
V
V
OUT
+1.5V V
IN
10V ,我
OUT
=10
10
I
OUT
1.5A ,V
IN
=V
OUT
+2.0V
V
IN
=V
OUT
+ 1.25V ,我
OUT
=0A
A
dB
V
%
2006. 4. 19
版本号: 1
5/7
相关元器件产品Datasheet PDF文档

KIA1578Q025F/FP/PI

BIPOLAR LINEAR INTEGRATED CIRCUIT
暂无信息
28 KEC

KIA1578Q028F/FP/PI

BIPOLAR LINEAR INTEGRATED CIRCUIT
暂无信息
26 KEC

KIA1578Q033F/FP/PI

BIPOLAR LINEAR INTEGRATED CIRCUIT
暂无信息
32 KEC

KIA1578Q050F/FP/PI

BIPOLAR LINEAR INTEGRATED CIRCUIT
暂无信息
52 KEC

KIA2015

BIPOLAR LINEAR INTEGRATED CIRCUIT (RIPPPLE FILTER FOR 1.5V HEADPHONE STEREO)
71 KEC

KIA2015

BIPOLAR LINEAR INTEGRATED CIRCUIT (RIPPPLE FILTER FOR 1.5V HEADPHONE STEREO)
42 KEC