MAX34334CSE 第1页-第5页 PDF中文翻译页面详情预览
LT1117/LT1117-2.85
LT1117-3.3/LT1117-5
800毫安低压降
正可调稳压器
和固定2.85V , 3.3V , 5V
特点
n
n
n
n
n
n
n
描述
在LT
®
1117是一个积极的低压差稳压器设计
提供输出电流高达800mA的。该装置是
在一个可调节的版本和固定输出电压
的2.85V , 3.3V和5V 。在2.85V版本是专
具体地可以使用在主动终止子为SCSI
总线。所有内部电路设计可以降低运营1V
输入输出电压差。压差电压保证
在最大1.2V在800mA电流,降低在低负荷
电流。片上微调调整基准/输出
电压到±1%以内。电流限制也修剪
为了最大限度地减少在两个调节器和所述的应力
过载情况下的电源电路。
低廓表面贴装SOT- 223封装允许
在应用中,空间有限的情况下使用的设备。该
LT1117最少需要10μF的输出电容
为稳定。这种规模或更大的输出电容
通常在大多数稳压器设计。
不像PNP型调节器,其中所述输出的高达10%的
电流被浪费的静态电流,静态电流
的LT1117 FL OWS到负载,增加外汇基金fi效率。
节省空间的SOT- 223表面贴装封装
三端可调或固定2.85V , 3.3V , 5V
输出电流800mA的
工作在低至1V漏失
保证电压差在多种电流水平
0.2 %线路调整最大
0.4 %,负载调整率最大
应用
n
n
n
n
n
有源SCSI终端
高英法fi效率线性稳压器
邮政监管机构的开关电源
电池充电器
5V至3.3V线性稳压器
L,
LT , LTC , LTM ,凌力尔特, OPTI- LOOP和线性标识是注册商标
凌力尔特公司的。超快是凌力尔特公司的商标。所有
其他商标均为其各自所有者的财产。
典型用途
主动终结者的SCSI- 2总线
1.4
110Ω
110Ω
LT1117-2.85
IN
4.75V至
5.25V
OUT
GND
10μF
漏失电压( V)
110Ω
18至27
线
1.2
1.0
T
J
= 25°C
0.8
0.6
0.4
0.2
即表示保证测试点
0
0
100 200 300 400 500 600 700 800
输出电流(mA )
1117 TA02
输入输出电压差(V
IN
– V
OUT
)
-40 ° C≤牛逼
J
& LT ; 0 ℃,
0 ° C≤牛逼
J
≤ 125°C
+
+
22μF
T
J
= 125°C
110Ω
1117 TA01
1117fd
1
LT1117/LT1117-2.85
LT1117-3.3/LT1117-5
绝对最大额定值
(注1 )
输入电压
工作电压
LT1117 , LT1117-3.3 , LT1117-5 ......................... 15V
LT1117-2.85 ............................................... 10V ......
浪涌电压
LT1117 , LT1117-3.3 , LT1117-5 ......................... 20V
经营范围JunctionTemperature
C级................................................ .. 0 ° C至125°C
I级...............................................- 40 ° C至125°C
存储温度范围...................- 65℃ 〜150℃
焊接温度.................... (见焊接方法)
引脚配置
前视图
3
选项卡
V
OUT
2
1
IN
OUT
ADJ / GND
选项卡
V
OUT
前视图
3
2
1
男包
3引脚塑料DD -PAK
T
JMAX
= 125°C,
θ
JC
= 10℃ / W的
IN
OUT
ADJ / GND
ST包装
3引脚塑封SOT- 223
T
JMAX
= 125°C,
θ
JC
= 15 ° C / W
订购信息
无铅完成
LT1117CST#PBF
LT1117IST#PBF
LT1117CST-2.85#PBF
LT1117IST-2.85#PBF
LT1117CST-3.3#PBF
LT1117IST-3.3#PBF
LT1117CST-5#PBF
LT1117IST-5#PBF
LT1117CM#PBF
LT1117CM-2.85#PBF
LT1117CM-3.3#PBF
LT1117CM-5#PBF
磁带和卷轴
LT1117CST#TRPBF
LT1117IST#TRPBF
LT1117CST-2.85#TRPBF
LT1117IST-2.85#TRPBF
LT1117CST-3.3#TRPBF
LT1117IST-3.3#TRPBF
LT1117CST-5#TRPBF
LT1117IST-5#TRPBF
LT1117CM#TRPBF
LT1117CM-2.85#TRPBF
LT1117CM-3.3#TRPBF
LT1117CM-5#TRPBF
最热
1117
1117I
11172
1117I2
11173
1117I3
11175
1117I5
LT1117CM
LT1117CM-2.85
LT1117CM-3.3
LT1117CM-5
包装说明
3引脚塑封SOT- 223
3引脚塑封SOT- 223
3引脚塑封SOT- 223
3引脚塑封SOT- 223
3引脚塑封SOT- 223
3引脚塑封SOT- 223
3引脚塑封SOT- 223
3引脚塑封SOT- 223
3引脚塑料DD -PAK
3引脚塑料DD -PAK
3引脚塑料DD -PAK
3引脚塑料DD -PAK
温度范围
0 ° C至125°C
-40_C到125_C
0 ° C至125°C
-40_C到125_C
0 ° C至125°C
-40_C到125_C
0 ° C至125°C
-40_C到125_C
0 ° C至125°C
0 ° C至125°C
0 ° C至125°C
0 ° C至125°C
1117fd
2
LT1117/LT1117-2.85
LT1117-3.3/LT1117-5
订购信息
含铅涂层
LT1117CST
LT1117IST
LT1117CST-2.85
LT1117IST-2.85
LT1117CST-3.3
LT1117IST-3.3
LT1117CST-5
LT1117IST-5
LT1117CM
LT1117CM-2.85
LT1117CM-3.3
LT1117CM-5
磁带和卷轴
LT1117CST#TR
LT1117IST#TR
LT1117CST-2.85#TR
LT1117IST-2.85#TR
LT1117CST-3.3#TR
LT1117IST-3.3#TR
LT1117CST-5#TR
LT1117IST-5#TR
LT1117CM#TR
LT1117CM-2.85#TR
LT1117CM-3.3#TR
LT1117CM-5#TR
最热
1117
1117I
11172
1117I2
11173
1117I3
11175
1117I5
LT1117CM
LT1117CM-2.85
LT1117CM-3.3
LT1117CM-5
包装说明
3引脚塑封SOT- 223
3引脚塑封SOT- 223
3引脚塑封SOT- 223
3引脚塑封SOT- 223
3引脚塑封SOT- 223
3引脚塑封SOT- 223
3引脚塑封SOT- 223
3引脚塑封SOT- 223
3引脚塑料DD -PAK
3引脚塑料DD -PAK
3引脚塑料DD -PAK
3引脚塑料DD -PAK
温度范围
0 ° C至125°C
-40_C到125_C
0 ° C至125°C
-40_C到125_C
0 ° C至125°C
-40_C到125_C
0 ° C至125°C
-40_C到125_C
0 ° C至125°C
0 ° C至125°C
0 ° C至125°C
0 ° C至125°C
咨询LTC营销部分特定网络版与更广泛的工作温度范围。
有关无铅零件标记的更多信息,请访问:
http://www.linear.com/leadfree/
有关磁带和卷轴特定网络阳离子的更多信息,请访问:
http://www.linear.com/tapeandreel/
l
表示该应用在整个工作的特定连接的阳离子
温度范围,否则仅指在T
J
= 25°C.
参数
参考电压
输出电压
LT1117
LT1117-2.85
条件
I
OUT
= 10毫安, (V
IN
– V
OUT
) = 2V ,T
J
= 25°C
10毫安≤我
OUT
≤ 800毫安, 1.4V ≤ (V
IN
– V
OUT
) ≤ 10V
I
OUT
= 10毫安,V
IN
= 4.85V ,T
J
= 25°C
0 ≤ I
OUT
≤ 800毫安, 4.25V ≤ V
IN
≤ 10V
0 ≤ I
OUT
= 500毫安,V
IN
= 3.95V
I
OUT
= 10毫安,V
IN
= 5V ,T
J
= 25°C
0 ≤ I
OUT
≤ 800毫安, 4.75V ≤ V
IN
≤ 10V
I
OUT
= 10毫安,V
IN
= 7V ,T
J
= 25°C
0 ≤ I
OUT
≤ 800毫安, 6.5V ≤ V
IN
≤ 12V
I
OUT
= 10毫安, 1.5V ≤ V
IN
– V
OUT
≤ 15V (注2)
I
OUT
= 0毫安, 4.25V ≤ V
IN
= 10V (注2)
I
OUT
= 0毫安, 4.75V ≤ V
IN
≤ 15V (注2)
I
OUT
= 0毫安, 6.5V ≤ V
IN
≤ 15V (注2)
(V
IN
– V
OUT
) = 3V , 10毫安≤我
OUT
= 800毫安(注2)
V
IN
= 4.25V , 0 ≤我
OUT
= 800毫安(注2)
V
IN
= 4.75V , 0 ≤我
OUT
= 800毫安(注2)
V
IN
= 6.5V , 0 ≤我
OUT
= 800毫安(注2)
I
OUT
= 100mA时0 °C≤牛逼
J
≤ 125°C (注3 )
I
OUT
= 500毫安, 0 °C≤牛逼
J
≤ 125°C (注3 )
I
OUT
= 800毫安, 0 °C≤牛逼
J
≤ 125°C (注3 )
I
OUT
= 100mA时 - 40 ° C≤牛逼
J
< 0 ° C(注3 )
I
OUT
= 500毫安, - 40℃ ≤牛逼
J
< 0 ° C(注3 )
I
OUT
= 800毫安, - 40℃ ≤牛逼
J
< 0 ° C(注3 )
电流限制
最小负载电流
LT1117
(V
IN
– V
OUT
) = 5V ,T
J
= 25°C
(V
IN
– V
OUT
) = 15V (注4 )
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
电气特性
1.238
1.225
2.820
2.790
2.790
3.267
3.235
4.950
4.900
典型值
1.250
1.250
2.850
2.850
2.850
3.300
3.300
5.000
5.000
0.035
1
1
1
0.1
1
1
1
1.00
1.05
1.10
1.00
1.05
1.10
最大
1.262
1.270
2.880
2.910
2.910
3.333
3.365
5.050
5.100
0.2
6
6
10
0.4
10
10
15
1.10
1.15
1.20
1.20
1.25
1.30
1200
5
单位
V
V
V
V
V
V
V
V
V
%
mV
mV
mV
%
mV
mV
mV
V
V
V
V
V
V
mA
mA
1117fd
LT1117-3.3
LT1117-5
线路调整
LT1117
LT1117-2.85
LT1117-3.3
LT1117-5
LT1117
LT1117-2.85
LT1117-3.3
LT1117-5
负载调整率
输入输出电压差
800
950
1.7
3
LT1117/LT1117-2.85
LT1117-3.3/LT1117-5
电气特性
参数
静态电流
LT1117-2.85
LT1117-3.3
LT1117-5
条件
V
IN
≤ 10V
V
IN
≤ 15V
V
IN
≤ 15V
T
A
= 25 ° C, 30毫秒的脉冲
f
纹波
= 120Hz时, (V
IN
– V
OUT
) = 3V, V
纹波
= 1V
P-P
10毫安≤我
OUT
≤ 800毫安, 1.4V ≤ (V
IN
– V
OUT
) ≤ 10V
T
A
= 125°C , 1000小时
V的( %
OUT
) , 10Hz的≤ ˚F ≤ 10kHz的
(结到外壳,在选项卡)
l
l
l
l
l
l
l
表示该应用在整个工作的特定连接的阳离子
温度范围,否则仅指在T
J
= 25°C.
典型值
5
5
5
0.01
60
75
55
0.2
0.5
0.3
0.003
15
120
5
最大
10
10
10
0.1
单位
mA
mA
mA
%/W
dB
μA
μA
%
%
%
° C / W
热调节
纹波抑制
调节引脚电流
调节引脚电流变化
温度稳定性
长期稳定性
RMS输出噪声
热阻
注1 :
强调超越上述绝对最大额定值
可能对器件造成永久性损坏。暴露于任何绝对
最大额定值条件下工作会影响器件
可靠性和寿命。
注2 :
见热调节规范,在输出电压变化
热效应引起的。负载调整率和电压调节,在测量
结温恒定低占空比脉冲测试。
注3 :
电压差规定在整个输出电流范围
该装置。电压差被定义为最小的输入/输出
差是在指定的输出电流进行测量。测试点和极限
也显示输入输出电压差曲线上。
注4 :
最小负载电流被定义为最小输出电流
保持监管要求。
典型性能特性
最小工作电流
(可调器件)
4
最小工作电流(毫安)
1.25
输出电压偏差(%)
T
J
= 125°C
T
J
= 25°C
0.75
短路电流
0.10
0.05
0
–0.05
–0.10
–0.15
负载调整率
ΔI
负载
= 800毫安
短路电流( A)
1.00
3
T
J
= 125°C
T
J
= 25°C
2
T
J
= –55°C
1
0.50
0.25
0
0
10
15
5
输入/输出差分(V )
20
1117 G01
0
0
5
10
输入/输出差分(V )
15
1117 G02
–0.20
–50
–25
0
25
50
75
温度(℃)
100
125
1117 G03
1117fd
4
LT1117/LT1117-2.85
LT1117-3.3/LT1117-5
典型性能特性
LT1117纹波抑制
100
90
80
纹波抑制比(分贝)
70
60
50
40
30
20
10
0
C
ADJ
= 200μF在f < 60Hz的
C
ADJ
= 25μF在f > 60Hz的
I
OUT
= 0.5A
10
100
1k
10k
频率(Hz)
100k
1117 G04
LT1117纹波抑制
VS电流
100
V
纹波
0.5V
P-P
纹波抑制比(分贝)
90
80
V
OUT
= 5V
C
ADJ
= 25μF
C
OUT
= 25μF
2.0
输出电压的变化( % )
温度稳定性
V
纹波
≤ 3V
P-P
f
纹波
= 120Hz的
V
纹波
≤ 3V
P-P
f
纹波
= 20kHz的
V
纹波
≤ 0.5V
P-P
(V
IN
– V
OUT )
≥ 3V
1.0
70
60
50
40
30
20
10
0
0
0
(V
IN
– V
OUT )
≥ V
–1.0
0.2
0.4
0.6
输出电流(A )
0.8
1117 G05
–2.0
–50 –25
0
25 50 75 100 125 150
温度(℃)
1117 G06
调节引脚电流
100
输出电压
偏差(V)的
90
调节引脚电流( μA )
80
70
60
50
40
负载电流
(A)
30
20
10
0
–50 –25
0
25 50 75 100 125 150
温度(℃)
1117 G07
LT1117-2.85
负载瞬态响应
0.3
0.2
0.1
0
–0.1
–0.2
0.5
0
–0.5
0
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
时间(μs )
1117 G08
LT1117-5
负载瞬态响应
0.3
输出电压
偏差(V)的
负载电流
(A)
C
IN
= 10μF
0.2 C
OUT
= 10μF钽
V
IN
= 6.5V
预紧力= 0.1A
0.1
0
–0.1
–0.2
0.5
0
–0.5
0
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
时间(μs )
1117 G09
C
IN
= 10μF
C
OUT
= 10μF钽
V
IN
= 4.25V
预紧力= 0.1A
LT1117-2.85
线路瞬态响应
60
输出电压
偏差(毫伏)
输出电压
偏差(毫伏)
C
IN
= 1μF
40 C
OUT
= 10μF钽
I
OUT
= 0.1A
20
0
–20
–40
输入电压
(V)
5.25
4.25
3.25
0
20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
时间(μs )
1117 G10
LT1117-5
线路瞬态响应
60
40
20
0
–20
–40
输入电压
(V)
7.50
6.50
5.50
0
20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
时间(μs )
1117 G11
C
IN
= 1μF
C
OUT
= 10μF钽
I
OUT
= 0.1A
1117fd
5
相关元器件产品Datasheet PDF文档

LT1117CM-5TRPBF

800mA Low Dropout Positive Regulators Adjustable and Fixed 2.85V, 3.3V, 5V
22 LINER

LT1117CM-5-TRPBF

800mA Low Dropout Positive Regulators Adjustable and Fixed 2.85V, 3.3V, 5V
25 LINER

LT1117CMPBF

800mA Low Dropout Positive Regulators Adjustable and Fixed 2.85V, 3.3V, 5V
25 LINER

LT1117CM-PBF

800mA Low Dropout Positive Regulators Adjustable and Fixed 2.85V, 3.3V, 5V
16 LINER

LT1117CMTR

800mA Low Dropout Positive Regulators Adjustable and Fixed 2.85V, 3.3V, 5V
11 LINER

LT1117CM-TR

800mA Low Dropout Positive Regulators Adjustable and Fixed 2.85V, 3.3V, 5V
13 LINER
  LT1117CM-5-TR
  应用领域和描述
  稳压器

  800mA Low Dropout Positive Regulators Adjustable and Fixed 2.85V, 3.3V, 5V
  800毫安低压差正稳压器可调和固定2.85V , 3.3V , 5V

  总16页 (184K) LINEAR TECHNOLOGY
  LINEAR TECHNOLOGY
  第一页预览: