MAX34334CSE 第1页-第5页 PDF中文翻译页面详情预览
集成电路
数据表
74AHC1G08 ; 74AHCT1G08
2输入与门
产品speci fi cation
取代2002年的数据2月21日
2002年6月6日
飞利浦半导体
产品speci fi cation
2输入与门
特点
对称的输出阻抗
高噪声抗扰度
ESD保护:
- HBM EIA / JESD22 - A114 - A超过2000 V
- MM EIA / JESD22 - A115 - A超过200 V
- 清洁发展机制EIA / JESD22- C101超过1000 V.
低功耗
平衡传输延迟
非常小的5引脚封装
输出能力:标准
从指定的
−40
+125
°C.
快速参考数据
GND = 0 V ;吨
AMB
= 25
°C;
t
r
= t
f
3.0纳秒。
74AHC1G08 ; 74AHCT1G08
描述
该74AHC1G / AHCT1G08是一个高速硅栅的CMOS
装置。
该74AHC1G / AHCT1G08提供了2输入与
功能。
典型
符号
t
PHL
/t
PLH
C
I
C
PD
笔记
1. C
PD
被用于确定所述动态功耗(P
D
in
µW).
P
D
= C
PD
×
V
CC2
×
f
i
+ (C
L
×
V
CC2
×
f
o
)其中:
f
i
=以MHz输入频率;
f
o
=以MHz输出频率;
C
L
=以pF输出负载电容;
V
CC
=在伏的电源电压。
2.条件为V
I
= GND到V
CC
.
参数
传播延迟A和B为Y
输入电容
功率耗散电容
C
L
= 50 pF的; F = 1兆赫;
注1和2
条件
AHC1G
C
L
= 15 pF的; V
CC
= 5 V
3.2
1.5
17
AHCT1G
3.6
1.5
19
ns
pF
pF
单位
2002年6月6日
2
飞利浦半导体
产品speci fi cation
2输入与门
功能表
见注1 。
输入
A
L
L
H
H
1. H =高电压电平;
L =低电压电平。
订购信息
B
L
H
L
H
74AHC1G08 ; 74AHCT1G08
产量
Y
L
L
L
H
套餐
类型编号
74AHC1G08GW
74AHCT1G08GW
74AHC1G08GV
74AHCT1G08GV
钉扎
1
2
3
4
5
B
A
GND
Y
V
CC
符号
数据输入B
数据输入A
接地( 0 V )
数据输出Y.
电源电压
描述
温度
范围
−40
+125
°C
−40
+125
°C
−40
+125
°C
−40
+125
°C
引脚
5
5
5
5
SC-88A
SC-88A
SC-74A
SC-74A
材料
塑料
塑料
塑料
塑料
CODE
SOT353
SOT353
SOT753
SOT753
记号
AE
CE
A08
C08
手册, halfpage
B 1
A 2
GND
3
MNA112
5 VCC
手册, halfpage
1
2
B
A
08
4
Y
Y
4
MNA113
Fig.1引脚配置。
图2逻辑符号。
2002年6月6日
3
飞利浦半导体
产品speci fi cation
2输入与门
74AHC1G08 ; 74AHCT1G08
手册, halfpage
1
2
手册, halfpage
&放大器;
A
4
Y
MNA114
B
MNA221
图3 IEC逻辑符号。
图4的逻辑图。
推荐工作条件
74AHC1G
符号
V
CC
V
I
V
O
T
AMB
参数
电源电压
输入电压
输出电压
环境温度
见直流和交流
每个特性
设备
V
CC
= 3.3
±0.3
V
V
CC
= 5
±0.5
V
条件
分钟。
2.0
0
0
−40
典型值。
5.0
+25
马克斯。
5.5
5.5
V
CC
+125
分钟。
4.5
0
0
−40
典型值。
5.0
+25
马克斯。
5.5
5.5
V
CC
+125
V
V
V
°C
74AHCT1G
单位
t
r
, t
f
(ΔT /ΔF )
输入兴衰
100
20
20
NS / V
NS / V
极限值
按照绝对最大额定值系统( IEC 60134 ) ;电压参考GND(地= 0V)。
符号
V
CC
V
I
I
IK
I
OK
I
O
I
CC
T
英镑
P
D
1.如果输入和输出电流额定值是所观察到的输入和输出电压额定值可能被超过。
参数
电源电压
输入电压
输入二极管电流
输出二极管电流
输出源或灌电流
V
CC
或GND电流
储存温度
每个封装功耗
对于温度范围从
−40
+125
°C
V
I
& LT ;
−0.5
V
V
O
& LT ;
−0.5
V或V
O
& GT ; V
CC
+ 0.5 V ;注1
−0.5
V < V
O
& LT ; V
CC
+ 0.5 V
条件
分钟。
−0.5
−0.5
−65
马克斯。
+7.0
+7.0
−20
±20
±25
±75
+150
250
单位
V
V
mA
mA
mA
mA
°C
mW
2002年6月6日
4
飞利浦半导体
产品speci fi cation
2输入与门
DC特性
74AHC1G08 ; 74AHCT1G08
家庭74AHC1G
在推荐工作条件;电压参考GND(地= 0V)。
测试条件
符号
参数
其他
V
IH
高级别输入
电压
V
CC
(V)
2.0
3.0
5.5
V
IL
低电平输入
电压
2.0
3.0
5.5
V
OH
高电平的输出V
I
= V
IH
或V
IL
;
电压
I
O
=
−50 µA
V
I
= V
IH
或V
IL
;
I
O
=
−50 µA
V
I
= V
IH
或V
IL
;
I
O
=
−50 µA
V
I
= V
IH
或V
IL
;
I
O
=
−4.0
mA
V
I
= V
IH
或V
IL
;
I
O
=
−8.0
mA
V
OL
低电平输出
电压
V
I
= V
IH
或V
IL
;
I
O
= 50
µA
V
I
= V
IH
或V
IL
;
I
O
= 50
µA
V
I
= V
IH
或V
IL
;
I
O
= 50
µA
V
I
= V
IH
或V
IL
;
I
O
= 4.0毫安
V
I
= V
IH
或V
IL
;
I
O
= 8.0毫安
I
LI
I
CC
C
I
输入漏
当前
静态电源
当前
输入电容
V
I
= V
CC
或GND
2.0
3.0
4.5
3.0
4.5
2.0
3.0
4.5
3.0
4.5
5.5
25
分钟。
1.5
2.1
3.85
1.9
2.9
4.4
2.58
3.94
典型值。
2.0
3.0
4.5
0
0
0
1.5
马克斯。
0.5
0.9
1.65
0.1
0.1
0.1
0.36
0.36
0.1
1.0
10
T
AMB
(°C)
−40
+85
分钟。
1.5
2.1
3.85
1.9
2.9
4.4
2.48
3.8
马克斯。
0.5
0.9
1.65
0.1
0.1
0.1
0.44
0.44
1.0
10
10
−40
+125
分钟。
1.5
2.1
3.85
1.9
2.9
4.4
2.40
3.70
马克斯。
0.5
0.9
1.65
0.1
0.1
0.1
0.55
0.55
2.0
40
10
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
µA
µA
pF
单位
V
I
= V
CC
或GND ; 5.5
I
O
= 0
2002年6月6日
5
相关元器件产品Datasheet PDF文档

74AHC1G08_11

SINGLE 2 INPUT POSITIVE AND GATE
24 DIODES

74AHC1G08GV

2-input AND gate
暂无信息
125 PHILIPS