MAX34334CSE 第1页-第5页 PDF中文翻译页面详情预览
按钮开关(圆柱二十五分之二十二-DIA )。
A22
安装在22-直径。或25直径的面板开口
(使用环时)
杠杆很容易安装和拆卸开关单元。
提高布线效率三排安装开关块。
提供了开关单元的手指保护机制作为
标准功能。
使用25直径的环安装在25直径的面板切口。
使用开型(叉型)或闭合式安装
(圆式)压接端子。
IP65耐油性(非带灯型)
IP65 (带灯型)
请务必阅读
安全注意事项的所有按钮
开关
安全注意事项
第23页。
型号清单
不带灯按钮开关
外形
模型
外形
模型
带灯按钮开关
外形
模型
A22-F
预计
A22-C
预计
A22L-T
预计
A22-T
守卫
A22-D
全后卫
A22L-G
全后卫
A22-G
蘑菇
蘑菇
小(30直径)
A22-S
半后卫
A22L-H
半后卫
A22-H
蘑菇
(40直径)
A22-M
预计
A22L-C
全后卫
A22L-D
http://www.ia.omron.com/
( C)版权所有OMRON公司2007版权所有。
1
A22
型号结构
型号图例
.....出货为一组,其中包括按钮,灯(只有点燃式)和开关。
对组合的信息,请参考
订购信息
3页6 。
(1)
(2) (3)
(4)
(5)
(6)
A22 L - 牛逼的R - 12A - 10米
( 1)类型
CODE
Descrip-
(2 )法兰形状
不亮
CODE
描述
F
T
预计
全后卫
G
H
半后卫
C
预计
全后卫
D
蘑菇
S
小(30直径)
圆蘑菇
M
(40直径)
( 3 )光照
颜色
CODE
R
G
Y
W
A
B
Descrip-
绿色
BLACK *
( 4 )光源
( 5 )与我们联系
无电压降低单位
代码说明
CODE
工作电压
No
不亮
符号
6D
6伏
6A
6吸尘器
LED
12 VAC / VDC
12A
24A
24 VAC / VDC
5
5 VAC / VDC
Incan-
12
下降12 VAC / VDC
24
24 VAC / VDC
10
01
11
20
02
SPST -NO
SPST -NC
SPST -NO +
SPST -NC
DPST -NO
DPST -NC
No
不亮
符号
L
发光的
*对于非照明型
有电压降低单位
CODE
T1
T2
工作电压
100 VAC
LED
200 VAC
注:1。接触收视率
对于标准
负载。为
微小负载,选择
从配件
第10页。
2.请参阅第13页
接触的评级。
发光的
CODE
描述
T
投影
G
一轮完整后卫
H
半后卫
C
投影
全后卫
D
( 6 )开关动作
代码说明
M
瞬间
A
备用
注:1,瞬时
操作:
自复位
2.交替操作:
自保持
该插座股
持有和
操作单元
复位。
注: LED采用了24 - VAC /
VDC类型。
额定值和特性:见页13 〜14 。
使用注意事项:请参阅第23页。
外形尺寸:参见第16页。
附件和工具:请参阅第10页到12 。
http://www.ia.omron.com/
( C)版权所有OMRON公司2007版权所有。
2
A22
订购信息
完全组装
........出货为一组,其中包括按钮,灯(只有点燃式)和开关。
不亮(圆型)
手术
外形
圆/扁型
A22-F
产量
SPST -NO
SPST -NC
SPST -NO + SPST -NC
DPST -NO
DPST -NC
圆形/投影类型
A22-T
SPST -NO
SPST -NC
SPST -NO + SPST -NC
SPST -NC + SPST -NC
圆/全型后卫
A22-G
SPST -NO
SPST -NC
SPST -NO + SPST -NC
SPST -NC + SPST -NC
圆/半型后卫
A22-H
SPST -NO
SPST -NC
SPST -NO + SPST -NC
SPST -NC + SPST -NC
圆/小尺寸
蘑菇型
( 30直径的头)
A22-S
SPST -NO
SPST -NC
SPST -NO + SPST -NC
SPST -NC + SPST -NC
圆/中型
蘑菇型
( 40 -DIA头)
A22-M
SPST -NO
SPST -NC
SPST -NO + SPST -NC
SPST -NC + SPST -NC
注:接触的评级是标准负载。
瞬时操作
化(自复位)
SET
A22-F
@
-10M
A22-F
@
-01M
A22-F
@
-11M
A22-F
@
-20M
A22-F
@
-02M
A22-T
@
-10M
A22-T
@
-01M
A22-T
@
-11M
A22-T
@
-02M
A22-G
@
-10M
A22-G
@
-01M
A22-G
@
-11M
A22-G
@
-02M
A22-H
@
-10M
A22-H
@
-01M
A22-H
@
-11M
A22-H
@
-02M
A22-S
@
-10M
A22-S
@
-01M
A22-S
@
-11M
A22-S
@
-02M
A22-M
@
-10M
A22-M
@
-01M
A22-M
@
-11M
A22-M
@
-02M
交替操作
(自保持)
SET
A22-F
@
-10A
A22-F
@
-01A
A22-F
@
-11A
A22-F
@
-20A
A22-F
@
-02A
A22-T
@
-10A
A22-T
@
-01A
A22-T
@
-11A
A22-T
@
-20A
A22-T
@
-02A
A22-G
@
-10A
A22-G
@
-01A
A22-G
@
-11A
A22-G
@
-20A
A22-G
@
-02A
A22-H
@
-10A
A22-H
@
-01A
A22-H
@
-11A
A22-H
@
-20A
A22-H
@
-02A
照明颜色
SPST -NO + SPST -NO
A22-T
@
-20M
SPST -NO + SPST -NO
A22-G
@
-20M
R(红)
Y(黄色)
G(绿)
W(白)
A(蓝色)
B(黑色)
SPST -NO + SPST -NO
A22-H
@
-20M
SPST -NO + SPST -NO
A22-S
@
-20M
---
SPST -NO + SPST -NO
A22-M
@
-20M
不亮(方型)
手术
外形
广场/投影类型
A22-C
产量
SPST -NO
SPST -NC
SPST -NO + SPST -NC
SPST -NC + SPST -NC
广场/保护型
A22-D
SPST -NO
SPST -NC
SPST -NO + SPST -NC
SPST -NC + SPST -NC
注:接触的评级是标准负载。
瞬时操作
化(自复位)
SET
A22-C
@
-10M
A22-C
@
-01M
A22-C
@
-11M
A22-C
@
-02M
A22-D
@
-10M
A22-D
@
-01M
A22-D
@
-11M
A22-D
@
-02M
交替操作
(自保持)
SET
A22-C
@
-10A
A22-C
@
-01A
A22-C
@
-11A
A22-C
@
-20A
A22-C
@
-02A
A22-D
@
-10A
A22-D
@
-01A
A22-D
@
-11A
A22-D
@
-20A
A22-D
@
-02A
照明颜色
SPST -NO + SPST -NO
A22-C
@
-20M
R(红)
Y(黄色)
G(绿)
W(白)
A(蓝色)
B(黑色)
SPST -NO + SPST -NO
A22-D
@
-20M
个别车型:参见7页9 。
(按钮,灯和开关可以订购
额定值和特性:见页13 〜14 。
外形尺寸:参见第16页。
附件和工具:请参阅第10页到12 。
http://www.ia.omron.com/
( C)版权所有OMRON公司2007版权所有。
3
A22
订购信息
完全组装
........出货为一组,其中包括按钮,灯(只有点燃式)和开关。
点亮(圆型)
瞬时操作
(自复位)
灯具工作电压
SET
6伏
A22L-T
@
-6D-10M
6吸尘器
A22L-T
@
-6A-10M
12 VAC / VDC
A22L-T
@
-12A-10M
24 VAC / VDC
A22L-T
@
-24A-10M
6伏
A22L-T
@
-6D-01M
6吸尘器
A22L-T
@
-6A-01M
12 VAC / VDC
A22L-T
@
-12A-01M
24 VAC / VDC
A22L-T
@
-24A-01M
6伏
A22L-T
@
-6D-11M
6吸尘器
A22L-T
@
-6A-11M
12 VAC / VDC
A22L-T
@
-12A-11M
24 VAC / VDC
A22L-T
@
-24A-11M
6伏
A22L-T
@
-6D-20M
6吸尘器
A22L-T
@
-6A-20M
12 VAC / VDC
A22L-T
@
-12A-20M
LED
24 VAC / VDC
A22L-T
@
-24A-20M
6伏
A22L-T
@
-6D-02M
6吸尘器
A22L-T
@
-6A-02M
12 VAC / VDC
A22L-T
@
-12A-02M
24 VAC / VDC
A22L-T
@
-24A-02M
100 VAC
A22L-T
@
-T1-10M
200 VAC
A22L-T
@
-T2-10M
100 VAC
A22L-T
@
-T1-01M
200 VAC
A22L-T
@
-T2-01M
100 VAC
A22L-T
@
-T1-11M
200 VAC
A22L-T
@
-T2-11M
100 VAC
A22L-T
@
-T1-20M
200 VAC
A22L-T
@
-T2-20M
100 VAC
A22L-T
@
-T1-02M
200 VAC
A22L-T
@
-T2-02M
手术
交替操作
(自保持)
SET
A22L-T
@
-6D-10A
A22L-T
@
-6A-10A
A22L-T
@
-12A-10A
A22L-T
@
-24A-10A
A22L-T
@
-6D-01A
A22L-T
@
-6A-01A
A22L-T
@
-12A-01A
A22L-T
@
-24A-01A
A22L-T
@
-6D-11A
A22L-T
@
-6A-11A
A22L-T
@
-12A-11A
A22L-T
@
-24A-11A
A22L-T
@
-6D-20A
A22L-T
@
-6A-20A
A22L-T
@
-12A-20A
A22L-T
@
-24A-20A
A22L-T
@
-6D-02A
A22L-T
@
-6A-02A
A22L-T
@
-12A-02A
A22L-T
@
-24A-02A
A22L-T
@
-T1-10A
A22L-T
@
-T2-10A
A22L-T
@
-T1-01A
A22L-T
@
-T2-01A
A22L-T
@
-T1-11A
A22L-T
@
-T2-11A
A22L-T
@
-T1-20A
A22L-T
@
-T2-20A
A22L-T
@
-T1-02A
A22L-T
@
-T2-02A
照明
颜色
外形
产量
圆形/投影类型
LED照明
(无电压降低单位) SPST -NO
A22L-T
SPST -NC
SPST -NO +
SPST -NC
SPST -NO +
SPST -NO
R(红)
Y(黄色)
G(绿)
W(白)
A(蓝色)
SPST -NC +
SPST -NC
圆形/投影类型
LED的电压降低照明
(有电压降低单位)
A22L-T
SPST -NO
SPST -NC
SPST -NO +
SPST -NC
SPST -NO +
SPST -NO
SPST -NC +
SPST -NC
注:接触的评级是标准负载。
外形
产量
圆/半型后卫
SPST -NO
LED照明
(无电压降低单位)
SPST -NC
A22L-H
SPST -NO +
SPST -NC
SPST -NO +
SPST -NO
SPST -NC +
SPST -NC
圆/半型后卫
LED的电压降低照明
(有电压降低单位)
A22L-H
SPST -NO
SPST -NC
SPST -NO +
SPST -NC
SPST -NO +
SPST -NO
SPST -NC +
SPST -NC
注:接触的评级是标准负载。
瞬时操作
(自复位)
灯具工作电压
SET
手术
A22L-H
@
-24A-10M
A22L-H
@
-24A-01M
24 VAC / VDC
A22L-H
@
-24A-11M
A22L-H
@
-24A-20M
A22L-H
@
-24A-02M
LED
100 VAC
200 VAC
100 VAC
200 VAC
100 VAC
200 VAC
100 VAC
200 VAC
100 VAC
200 VAC
A22L-H
@
-T1-10M
A22L-H
@
-T2-10M
A22L-H
@
-T1-01M
A22L-H
@
-T2-01M
A22L-H
@
-T1-11M
A22L-H
@
-T2-11M
A22L-H
@
-T1-20M
A22L-H
@
-T2-20M
A22L-H
@
-T1-02M
A22L-H
@
-T2-02M
交替操作
(自保持)
SET
A22L-H
@
-24A-10A
A22L-H
@
-24A-01A
A22L-H
@
-24A-11A
A22L-H
@
-24A-20A
A22L-H
@
-24A-02A
A22L-H
@
-T1-10A
A22L-H
@
-T2-10A
A22L-H
@
-T1-01A
A22L-H
@
-T2-01A
A22L-H
@
-T1-11A
A22L-H
@
-T2-11A
A22L-H
@
-T1-20A
A22L-H
@
-T2-20A
A22L-H
@
-T1-02A
A22L-H
@
-T2-02A
照明
颜色
R(红)
Y(黄色)
G(绿)
W(白)
A(蓝色)
个别车型:参见7页9 。
(按钮,灯和开关可以单独订购。 )
收视率,特性和尺寸:见页13〜 16 。
附件和工具:请参阅第10页到12 。
http://www.ia.omron.com/
( C)版权所有OMRON公司2007版权所有。
4
A22
订购信息
完全组装
........出货为一组,其中包括按钮,灯(只有点燃式)和开关。
点亮(圆型)
瞬时操作
(自复位)
灯具工作电压
SET
6伏
A22L-G
@
-6D-10M
6吸尘器
A22L-G
@
-6A-10M
12 VAC / VDC
A22L-G
@
-12A-10M
24 VAC / VDC
A22L-G
@
-24A-10M
6伏
A22L-G
@
-6D-01M
6吸尘器
A22L-G
@
-6A-01M
12 VAC / VDC
A22L-G
@
-12A-01M
24 VAC / VDC
A22L-G
@
-24A-01M
6伏
A22L-G
@
-6D-11M
6吸尘器
A22L-G
@
-6A-11M
12 VAC / VDC
A22L-G
@
-12A-11M
24 VAC / VDC
A22L-G
@
-24A-11M
6伏
A22L-G
@
-6D-20M
6吸尘器
A22L-G
@
-6A-20M
12 VAC / VDC
A22L-G
@
-12A-20M
LED
24 VAC / VDC
A22L-G
@
-24A-20M
6伏
A22L-G
@
-6D-02M
6吸尘器
A22L-G
@
-6A-02M
12 VAC / VDC
A22L-G
@
-12A-02M
24 VAC / VDC
A22L-G
@
-24A-02M
100 VAC
A22L-G
@
-T1-10M
200 VAC
A22L-G
@
-T2-10M
100 VAC
A22L-G
@
-T1-01M
200 VAC
A22L-G
@
-T2-01M
100 VAC
A22L-G
@
-T1-11M
200 VAC
A22L-G
@
-T2-11M
100 VAC
A22L-G
@
-T1-20M
200 VAC
A22L-G
@
-T2-20M
100 VAC
A22L-G
@
-T1-02M
200 VAC
A22L-G
@
-T2-02M
手术
交替操作
(自保持)
SET
A22L-G
@
-6D-10A
A22L-G
@
-6A-10A
A22L-G
@
-12A-10A
A22L-G
@
-24A-10A
A22L-G
@
-6D-01A
A22L-G
@
-6A-01A
A22L-G
@
-12A-01A
A22L-G
@
-24A-01A
A22L-G
@
-6D-11A
A22L-G
@
-6A-11A
A22L-G
@
-12A-11A
A22L-G
@
-24A-11A
A22L-G
@
-6D-20A
A22L-G
@
-6A-20A
A22L-G
@
-12A-20A
A22L-G
@
-24A-20A
A22L-G
@
-6D-02A
A22L-G
@
-6A-02A
A22L-G
@
-12A-02A
A22L-G
@
-24A-02A
A22L-G
@
-T1-10A
A22L-G
@
-T2-10A
A22L-G
@
-T1-01A
A22L-G
@
-T2-01A
A22L-G
@
-T1-11A
A22L-G
@
-T2-11A
A22L-G
@
-T1-20A
A22L-G
@
-T2-20A
A22L-G
@
-T1-02A
A22L-G
@
-T2-02A
照明
颜色
外形
产量
圆/全型后卫
LED照明
(无电压降低单位) SPST -NO
A22L-G
SPST -NC
SPST -NO +
SPST -NC
SPST -NO +
SPST -NO
R(红)
Y(黄色)
G(绿)
W(白)
A(蓝色)
SPST -NC +
SPST -NC
圆/全型后卫
LED的电压降低照明
(有电压降低单位)
A22L-G
SPST -NO
SPST -NC
SPST -NO +
SPST -NC
SPST -NO +
SPST -NO
SPST -NC +
SPST -NC
注:接触的评级是标准负载。
个别车型:参见7页9 。
(按钮,灯和开关可以单独订购。 )
收视率,特性和尺寸:请参阅第13页到16 。
附件和工具:请参阅第10页到12 。
http://www.ia.omron.com/
( C)版权所有OMRON公司2007版权所有。
5
相关元器件产品Datasheet PDF文档

A22-TR

Install in 22-dia. or 25-dia. Panel Cutout
暂无信息
16 OMRON

A22-TW

Install in 22-dia. or 25-dia. Panel Cutout
暂无信息
14 OMRON

A22-TW-01M

Pushbutton Switch, SPST, Momentary, Screw Terminal, Panel Mount
0 OMRON

A22-TW-10M

Pushbutton Switch, SPST, Momentary, Screw Terminal, Panel Mount
0 OMRON

A22-TY

Install in 22-dia. or 25-dia. Panel Cutout
暂无信息
11 OMRON

A22W-2AA-6A-10

Rotary Switch, 2 Positions, SPST, Latched, Screw Terminal, Knob Type Actuator, Panel Mount
0 OMRON
  A22-TN
  应用领域和描述

  Install in 22-dia. or 25-dia. Panel Cutout (When Using a Ring)
  安装在22-直径。或25直径的面板开口(使用环时)

  总36页 (1257K) OMRON ELECTRONICS LLC
  OMRON ELECTRONICS LLC
  第一页预览: