MAX34334CSE 第1页-第1页 PDF中文翻译页面详情预览
电源管理IC MARK INFORMATIONS
ME-RN5RL-0310
RN5RL系列标志规格
SOT- 23-5 ( SC- 74A )
1
3
1
2
3
4
,
,
2
4
:产品代码(参考型号对比产品代码)
:批号
产品型号与产品代码
产品编号
1
2
产品型号
RN5RL20AA
RN5RL21AA
RN5RL22AA
RN5RL23AA
RN5RL24AA
RN5RL25AA
RN5RL26AA
RN5RL27AA
RN5RL28AA
RN5RL29AA
产品型号
RN5RL30AA
RN5RL31AA
RN5RL32AA
RN5RL33AA
RN5RL34AA
RN5RL35AA
RN5RL36AA
RN5RL37AA
RN5RL38AA
RN5RL39AA
产品编号
1
2
产品型号
RN5RL40AA
RN5RL41AA
RN5RL42AA
RN5RL43AA
RN5RL44AA
RN5RL45AA
RN5RL46AA
RN5RL47AA
RN5RL48AA
RN5RL49AA
产品编号
1
2
产品型号
RN5RL50AA
RN5RL51AA
RN5RL52AA
RN5RL53AA
RN5RL54AA
RN5RL55AA
RN5RL56AA
RN5RL57AA
RN5RL58AA
RN5RL59AA
RN5RL60AA
产品编号
1
2
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
F
相关元器件产品Datasheet PDF文档

RN5RL58AA-RF

VOLTAGE REGULATOR
8 RICOH

RN5RL58AA-RR

VOLTAGE REGULATOR
26 RICOH

RN5RL58AA-T1

VOLTAGE REGULATOR
18 RICOH

RN5RL58AA-T2

VOLTAGE REGULATOR
10 RICOH

RN5RL58AATL

Fixed Positive LDO Regulator, 5.8V, 0.038V Dropout, CMOS, PDSO5, PLASTIC, SOT-23, 5 PIN
暂无信息
0 RICOH