MAX34334CSE 第1页-第1页 PDF中文翻译页面详情预览
2SA1859/1859A
PNP硅外延平面晶体管
(补键入2SC4883 / A )
s
绝对最大额定值
(Ta=25°C)
符号2SA1859 2SA1859A
V
CBO
V
首席执行官
V
EBO
I
C
I
B
P
C
Tj
T
英镑
–150
–150
–6
–2
–1
20(Tc=25°C)
150
-55到+150
–180
–180
单位
V
V
V
A
A
W
°C
°C
应用:
音频输出驱动和电视速度调制
(Ta=25°C)
s
电气特性
符号
I
CBO
V
CB
=
I
EBO
V
( BR ) CEO
h
FE
V
CE
(SAT)
f
T
C
OB
V
EB
=–6V
I
C
=–10mA
V
CE
= -10V ,我
C
=–0.7A
I
C
= -0.7A ,我
B
=–70mA
V
CE
= -12V ,我
E
=0.7A
V
CB
= -10V , F = 1MHz的
条件
外形尺寸
FM20(TO220F)
4.0
±0.2
10.1
±0.2
4.2
±0.2
2.8 c0.5
2SA1859 2SA1859A
–10
最大
–150
–10
最大
–180
–150
60〜 240
–1.0
最大
60
典型值
30
典型值
–180
单位
µ
A
µ
A
V
V
兆赫
pF
13.0min
16.9
±0.3
8.4
±0.2
V
1.35
±0.15
1.35
±0.15
0.85
+0.2
-0.1
0.45
+0.2
-0.1
2.54
2.2
±0.2
2.4
±0.2
s
典型的开关特性(共发射极)
V
CC
(V)
–20
R
L
(Ω)
20
I
C
(A)
–1
V
BB1
(V)
–10
V
BB2
(V)
5
I
B1
(MA )
–100
I
B2
(MA )
100
t
on
(
µ
s)
0.5typ
t
英镑
(
µ
s)
1.0typ
t
f
(
µ
s)
0.5typ
2.54
3.9
B权证
I
C
– V
权证
特征
(典型值)
Ç ollector - è手套儿个TU配给武LT年龄V
权证( SA T)
(V )
–2
A
V
CE
(SAT) - 我
B
特征
(典型值)
–3
I
C
– V
温度特性
(典型值)
–2
( V
CE
=– 4 V )
A
0m
A
0m
00
–1
–6
–3
–15m
A
m
联合L L权证T O服务ř铜R R EN T I
C
( A)
-1 0米一
–2
C 0 L L权证T或C ü R R简T I
C
( A )
–1
I
B
=–5mA
–1
p)
±0.2
0.8
±0.2
a
b
ø3.3
±0.2
重量:约6.5克
一。型号
B 。批号
p)
˚C (
C
日月光
–1
I
C
= – 2 A
–0 . 5A
0
–2
–5
–10
– 1A
–50 –100
–500 –1000
0
0
0
0
–2
–4
–6
–8
–10
–0.5
B一个发E - ê米I T T O服务ř武升TA克ê V
BE
( V )
–30˚C (C
aseTem
25˚C
125
(CAS
ETEM
p)
–1
C 0 L L ECT Ø的R - EM I T吨ER V OL踏歌V
权证
( V)
巴斯式C乌尔 - [R EN T I
B
(M A)
h
FE
– I
C
特征
(典型值)
( V
CE
= – 4 V )
300
DC铜R R鄂西北嘎我N·H
FE
h
˚F ê
– I
C
温度特性
(典型值)
瞬态热阻
θ
J- á
( ° C / W)
( V
权证
= –4 V)
300
12 5˚ C
D C Ç ú R R简吨盖N·H
˚F ê
7
5
θ
J-一
- T特征
典型值
25 ˚ C
100
100
–3 0˚ C
50
–0.01
– 0. 1
–0 .5
–1
–2
50
– 0 .0 1
– 0 .1
–0 . 5
–1
–2
1
1
10
100
时间t( ms)的
10 0 0 2 0 0 0
Ç OL升EC T或C ü RRE NT I
C
( A)
C 0 LL ê CT Ø R C ü R R鄂西北我
C
( A)
f
T
– I
E
特征
(典型值)
( V
权证
=– 12 V )
100
–5
安全工作区
(单脉冲)
20
1m
s
电脑 - 钽降额
80
的截止量F r é Q ü简ç和Y F
T
( M·H
Z
)
合作LLE CT Ø R C ü R R简T I
C
( A )
典型值
60
–1
–0.5
D
C
马X IMU米P流è R D所I S的I P A T I O 4 N P
C
(W )
10
ms
10
0m
s
W
第i个
In
ITE
he
10
at
si
nk
40
–0.1
–0.5
无需散热器
自然冷却
1 。 2SA1 8 59
2 。 2 SA18一59
1
–5
– 10
2
20
0
0.01
0 . 05
0.1
0. 5
1
2
– 0 .0 1
–1
– 5 0 – 1 00 – 20 0
2
0
无需散热器
0
25
50
75
1 00
125
150
EM I T吨ER Ç urre NT I
E
(A )
COL L E CT或 - EM I T TE ř卷吨AG电子V
权证
( V)
A M B I连接吨率T e米P·E·R一吨UR (E T) A( ˚ C)
33
相关元器件产品Datasheet PDF文档

2SA1860

Silicon PNP Epitaxial Planar Transistor(Audio and General Purpose)
94 SANKEN

2SA1860

Silicon PNP Power Transistors
15 ETC

2SA1860

isc Silicon PNP Power Transistor
8 ISC

2SA1860

Silicon PNP Power Transistors
20 JMNIC

2SA1860

Silicon PNP Power Transistors
13 SAVANTIC

2SA1860_07

Silicon PNP Epitaxial Planar Transistor
9 SANKEN