MAX34334CSE 第1页-第4页 PDF中文翻译页面详情预览
MM3Z2V0~MM3Z75
硅平面齐纳二极管
特点
•总功耗:最大。 300毫瓦
适用于小塑料包
表面贴装设计
公差约为±5 %
钉扎
1
2
1
描述
阴极
阳极
2
顶视图
简体外形SOD- 323和符号
绝对最大额定值(T
a
= 25
O
C)
参数
功耗
结温
存储温度范围
符号
P
合计
T
j
T
S
价值
300
150
- 55至+ 150
单位
mW
O
C
C
O
特点在T
a
= 25
O
C
参数
热阻结到环境空气
正向电压
在我
F
= 10毫安
符号
R
THA
V
F
马克斯。
0.3
0.9
单位
K / W
V
SEMTECH ELECTRONICS LTD 。
®
(子公司
泰丰国际集团有限公司,公司
在香港联交所上市,股票代码: 724 )
日期: 09/11/2007
MM3Z2V0~MM3Z75
特点在T
a
= 25
O
C
TYPE
MM3Z2V0
MM3Z2V2
MM3Z2V4
MM3Z2V7
MM3Z3V0
MM3Z3V3
MM3Z3V6
MM3Z3V9
MM3Z4V3
MM3Z4V7
MM3Z5V1
MM3Z5V6
MM3Z6V2
MM3Z6V8
MM3Z7V5
MM3Z8V2
MM3Z9V1
MM3Z10
MM3Z11
MM3Z12
MM3Z13
MM3Z15
MM3Z16
MM3Z18
MM3Z20
MM3Z22
MM3Z24
MM3Z27
MM3Z30
MM3Z33
MM3Z36
MM3Z39
MM3Z43
MM3Z47
MM3Z51
MM3Z56
MM3Z62
MM3Z68
MM3Z75
1)
2)
记号
CODE
B0
C0
1C
1D
1E
1F
1H
1J
1K
1M
1N
1P
1R
1X
1Y
1Z
2A
2B
2C
2D
2E
2F
2H
2J
2K
2M
2N
2P
2R
2X
2Y
2Z
3A
3B
3C
3D
3E
3F
3H
齐纳电压范围
1)
V
ZNOM
V
2.0
2.2
2.4
2.7
3.0
3.3
3.6
3.9
4.3
4.7
5.1
5.6
6.2
6.8
7.5
8.2
9.1
10
11
12
13
15
16
18
20
22
24
27
30
33
36
39
43
47
51
56
62
68
75
l
ZT
mA
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
V
ZT
V
1.8...2.15
2.08...2.33
2.28...2.56
2.5...2.9
2.8...3.2
3.1...3.5
3.4...3.8
3.7...4.1
4...4.6
4.4...5
4.8...5.4
5.2...6
5.8...6.6
6.4...7.2
7...7.9
7.7...8.7
8.5...9.6
9.4...10.6
10.4...11.6
11.4...12.7
12.4...14.1
13.8...15.6
15.3...17.1
16.8...19.1
18.8...21.2
20.8...23.3
22.8...25.6
25.1...28.9
28...32
31...35
34...38
37...41
40...46
44...50
48...54
52...60
58...66
64...72
70...79
动态阻抗
2)
Z
ZT
( MAX 。 )
100
100
100
110
120
130
130
130
130
130
130
80
50
30
30
30
30
30
30
35
35
40
40
45
50
55
60
70
80
80
90
100
130
150
180
180
200
250
300
at
I
ZT
mA
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
反向漏电流
I
R
( MAX 。 )
μA
120
120
120
120
50
20
10
5
5
2
2
1
1
0.5
0.5
0.5
0.5
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
2
2
2
1
1
0.2
0.2
0.2
at
V
R
V
0.5
0.7
1
1
1
1
1
1
1
1
1.5
2.5
3
3.5
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
17
19
21
23
25
27
30
33
36
39
43
47
52
57
V
Z
用脉冲( 20毫秒)进行测试。
Z
ZT
的测量是在我
Z
由给定的一个非常小的交流电流信号。
SEMTECH ELECTRONICS LTD 。
®
(子公司
泰丰国际集团有限公司,公司
在香港联交所上市,股票代码: 724 )
日期: 09/11/2007
MM3Z2V0~MM3Z75
击穿特性
T
j
=常数(脉冲)
mA
50
Tj=25
o
C
2V7
3V3
3V9
4V7
6V8
Iz
40
8V2
5V6
30
20
10
测试电流IZ
5mA
0
0
1
2
3
4
5
6
Vz
7
8
9
10 V
击穿特性
T
j
=常数(脉冲)
mA
30
10
12
Tj=25
o
C
Iz
15
20
18
22
27
33
10
测试电流IZ
5mA
0
0
10
20
Vz
30
40 V
300
功耗: P合计(MW )
200
100
0
0
25
100
环境温度: TA( C)
O
150
降额曲线
SEMTECH ELECTRONICS LTD 。
®
(子公司
泰丰国际集团有限公司,公司
在香港联交所上市,股票代码: 724 )
日期: 09/11/2007
MM3Z2V0~MM3Z75
包装外形
塑料表面贴装封装; 2引线
SOD-323
A
c
H
E
D
A
E
b
p
单位
mm
A
1.10
0.80
b
p
0.40
0.25
C
0.15
0.00
D
1.80
1.60
E
1.35
1.15
H
E
2.80
2.30
SEMTECH ELECTRONICS LTD 。
®
(子公司
泰丰国际集团有限公司,公司
在香港联交所上市,股票代码: 724 )
日期: 09/11/2007
相关元器件产品Datasheet PDF文档

MM3Z4V3B

Zener Diodes
20 FAIRCHILD

MM3Z4V3B

Silicon Planar Zener Diodes
14 HTSEMI

MM3Z4V3B

200mW SOD-323 SURFACE MOUNT
暂无信息
22 YEASHIN

MM3Z4V3BW

200mW SOD-323 SURFACE MOUNT Small Outline Flat Lead Plastic Package Zener Voltage Regulators
5 TAK_CHEONG

MM3Z4V3BW

200mW SOD-323 SURFACE MOUNT Small Outline Flat Lead Plastic Package Zener Voltage Regulators
9 TAK_CHEONG