MAX34334CSE 第1页-第5页 PDF中文翻译页面详情预览
S71WS -J基于MCP的
堆叠式多芯片产品( MCP )
128/64兆位( 8M / 4M ×16位) CMOS 1.8伏只,
同步读/写,突发模式闪存
与COSMORAM
数据表
初步
1RWLFH WR 5HDGHUV ?
7KLV GRFXPHQW LQGLFDWHV VWDWHV WKH FXUUHQW WHFKQLFDO
VSHFLILFDWLRQV UHJDUGLQJ WKH 6SDQVLRQ SURGXFW ? V

GHVFULEHG KHUHLQ ? 7KH

3UHOLPLQDU \\ VWDWXV RI WKLV GRFXPHQW LQGLFDWHV WKDW ð SURGXFW TXDOLILFDWLRQ KDV
EHHQ FRPSOHWHG ? DQG WKDW LQLWLDO SURGXFWLRQ KDV EHJXQ ? “ XH WR WKH SKDVHV RI
WKH PDQXIDFWXULQJ SURFHVV WKDW UHTXLUH PDLQWDLQLQJ HIILFLHQF \\ DQG TXDOLW \\ ? WKLV
GRFXPHQW PD \\ EH UHYLVHG ê \\ VXEVHTXHQW YHUVLRQV RU PRGLILFDWLRQV GXH WR
FKDQJHV LQ WHFKQLFDO VSHFLILFDWLRQV ?
公开号
S71WS-J_04
调整
A
修订
2
发行日期
2005年8月19日
P ř Ë L I M I N A RŸ
请注意在数据表牌号
6SDQVLRQ // & LVVXHV GDWD VKHHWV ZLWK $ GYDQFH , QIRUPDWLRQ RU 3UHOLPLQDU \\ GHVLJQDWLRQV WR DGYLVH
UHDGHUV RI SURGXFW LQIRUPDWLRQ RU LQWHQGHG VSHFLILFDWLRQV WKURXJKRXW WKH SURGXFW OLIH ˚F \\ FOH ? LQ ?
FOXGLQJ GHYHORSPHQW ? TXDOLILFDWLRQ ? LQLWLDO SURGXFWLRQ ? DQG IXOO SURGXFWLRQ ? ,Q DOO FDVHV ? KRZHYHU ?
UHDGHUV DUH HQFRXUDJHG WR YHULI \\ WKDW WKH \\ KDYH WKH ODWHVW LQIRUPDWLRQ EHIRUH ILQDOL ] LQJ WKHLU GH ?
VLJQ ? 7KH IROORZLQJ GHVFULSWLRQV RI 6SDQVLRQ GDWD VKHHW GHVLJQDWLRQV DUH SUHVHQWHG KHUH WR KLJK ?
OLJKW WKHLU SUHVHQFH DQG GHILQLWLRQV ?
$ GYDQFH , QIRUPDWLRQ
7KH $ GYDQFH , QIRUPDWLRQ GHVLJQDWLRQ LQGLFDWHV WKDW 6SDQVLRQ // & LV GHYHORSLQJ RQH RU PRUH VSH ?
FLILF SURGXFWV ? EXW KDV QRW FRPPLWWHG DQ \\ GHVLJQ WR SURGXFWLRQ ? , QIRUPDWLRQ SUHVHQWHG LQ ð GRF ?
XPHQW ZLWK WKLV GHVLJQDWLRQ LV OLNHO \\ WR FKDQJH ? DQG LQ VRPH FDVHV ? GHYHORSPHQW RQ WKH SURGXFW
PD \\ GLVFRQWLQXH ? 6SDQVLRQ // & WKHUHIRUH SODFHV WKH IROORZLQJ FRQGLWLRQV XSRQ $ GYDQFH , QIRUPD ?
WLRQ FRQWHQW ?
³7KLV GRFXPHQW FRQWDLQV LQIRUPDWLRQ RQ RQH RU PRUH SURGXFWV XQGHU GHYHORSPHQW DW 6SDQVLRQ // & ? 7KH
LQIRUPDWLRQ LV LQWHQGHG WR KHOS \\ RX HYDOXDWH WKLV SURGXFW ? 'R QRW GHVLJQ LQ WKLV SURGXFW ZLWKRXW FRQ ?
WDFWLQJ WKH IDFWRU \\ ? 6SDQVLRQ // & UHVHUYHV WKH ULJKW WR FKDQJH RU GLVFRQWLQXH ZRUN RQ WKLV SURSRVHG
SURGXFW ZLWKRXW QRWLFH ?
3UHOLPLQDU\
7KH 3UHOLPLQDU \\ GHVLJQDWLRQ LQGLFDWHV WKDW WKH SURGXFW GHYHORSPHQW KDV SURJUHVVHG VXFK WKDW ð
FRPPLWPHQW WR SURGXFWLRQ KDV WDNHQ SODFH ? 7KLV GHVLJQDWLRQ FRYHUV VHYHUDO DVSHFWV RI WKH SURG ?
XFW OLIH ˚F \\ FOH ? LQFOXGLQJ SURGXFW TXDOLILFDWLRQ ? LQLWLDO SURGXFWLRQ ? DQG WKH VXEVHTXHQW SKDVHV LQ WKH
PDQXIDFWXULQJ SURFHVV WKDW RFFXU EHIRUH IXOO SURGXFWLRQ LV DFKLHYHG ? &KDQJHV WR WKH WHFKQLFDO
VSHFLILFDWLRQV SUHVHQWHG LQ ð 3UHOLPLQDU \\ GRFXPHQW VKRXOG EH H [ SHFWHG ZKLOH NHHSLQJ WKHVH DV ?
SHFWV RI SURGXFWLRQ XQGHU FRQVLGHUDWLRQ ? 6SDQVLRQ SODFHV WKH IROORZLQJ FRQGLWLRQV XSRQ 3UHOLPL ?
QDU \\ FRQWHQW ?
³7KLV GRFXPHQW VWDWHV WKH FXUUHQW WHFKQLFDO VSHFLILFDWLRQV UHJDUGLQJ WKH 6SDQVLRQ SURGXFW ? V

GHVFULEHG

KHUHLQ ? 7KH 3UHOLPLQDU \\ VWDWXV RI WKLV GRFXPHQW LQGLFDWHV WKDW SURGXFW TXDOLILFDWLRQ KDV EHHQ FRPSOHWHG ?
DQG WKDW LQLWLDO SURGXFWLRQ KDV EHJXQ ? “ XH WR WKH SKDVHV RI WKH PDQXIDFWXULQJ SURFHVV WKDW UHTXLUH
PDLQWDLQLQJ HIILFLHQF \\ DQG TXDOLW \\ ? WKLV GRFXPHQW PD \\ EH UHYLVHG ê \\ VXEVHTXHQW YHUVLRQV RU PRGLILFD ?
WLRQV GXH WR FKDQJHV LQ WHFKQLFDO VSHFLILFDWLRQV ?
&RPELQDWLRQ
6RPH GDWD VKHHWV ZLOO FRQWDLQ ð FRPELQDWLRQ RI SURGXFWV ZLWK GLIIHUHQW GHVLJQDWLRQV ? $ GYDQFH ,Q ?
IRUPDWLRQ ? 3UHOLPLQDU \\ ? RU ) XOO 3URGXFWLRQ

? 7KLV W¯¯ \\ SH RI GRFXPHQW ZLOO GLVWLQJXLVK WKHVH SURGXFWV

DQG WKHLU GHVLJQDWLRQV ZKHUHYHU QHFHVVDU \\ ? W¯¯ \\ SLFDOO \\ RQ WKH ILUVW SDJH ? WKH RUGHULQJ LQIRUPDWLRQ
SDJH ? DQG SDJHV ZLWK “ & &KDUDFWHULVWLFV WDEOH DQG &美元( UDVH DQG 3URJUDP WDEOH ? LQ WKH WDEOH
QRWHV

? 7KH GLVFODLPHU RQ WKH ILUVW SDJH UHIHUV WKH UHDGHU WR WKH QRWLFH RQ WKLV SDJH ?

) XOO 3URGXFWLRQ ? 1R ' HVLJQDWLRQ RQ “ RFXPHQW

: KHQ ð SURGXFW KDV EHHQ LQ SURGXFWLRQ IRU ð SHULRG RI WLPH VXFK WKDW QR FKDQJHV RU RQO \\ QRPLQDO
FKDQJHV DUH H [ SHFWHG ? WKH 3UHOLPLQDU \\ GHVLJQDWLRQ LV UHPRYHG IURP WKH GDWD VKHHW ? 1RPLQDO
FKDQJHV PD \\ LQFOXGH WKRVH DIIHFWLQJ WKH QXPEHU RI RUGHULQJ SDUW QXPEHUV DYDLODEOH ? VXFK DV WKH
DGGLWLRQ RU GHOHWLRQ RI ð VSHHG RSWLRQ ? WHPSHUDWXUH UDQJH ? SDFNDJH W¯¯ \\ SH ? RU 9
,2
UDQJH ? &KDQJHV
PD \\ DOVR LQFOXGH WKRVH QHHGHG WR FODULI \\ D GHVFULSWLRQ RU WR FRUUHFW DW \\ SRJUDSKLFDO HUURU RU LQFRU ?
UHFW VSHFLILFDWLRQ ? 6SDQVLRQ // & DSSOLHV WKH IROORZLQJ FRQGLWLRQV WR GRFXPHQWV LQ WKLV FDWHJRU \\ ?
³7KLV GRFXPHQW VWDWHV WKH FXUUHQW WHFKQLFDO VSHFLILFDWLRQV UHJDUGLQJ WKH 6SDQVLRQ SURGXFW ? V

GHVFULEHG

KHUHLQ ? 6SDQVLRQ // & GHHPV WKH SURGXFWV WR KDYH EHHQ LQ VXIILFLHQW SURGXFWLRQ YROXPH VXFK WKDW VXE ?
VHTXHQW YHUVLRQV RI WKLV GRFXPHQW DUH QRW H [ SHFWHG WR FKDQJH ? + RZHYHU ? W¯¯ \\ SRJUDSKLFDO RU VSHFLILFDWLRQ
FRUUHFWLRQV ? RU PRGLILFDWLRQV WR WKH YDOLG FRPELQDWLRQV RIIHUHG PD \\ RFFXU ?
4XHVWLRQV UHJDUGLQJ WKHVH GRFXPHQW GHVLJQDWLRQV PD \\ EH GLUHFWHG WR \\ RXU ORFDO 0美元“ RU ) XMLWVX
VDOHV RIILFH ?
ii
S71WS -J基于MCP的
2005年S71WS - J_04_A2 8月19日,
S71WS -J基于MCP的
堆叠式多芯片产品( MCP )
128/64兆位( 8M / 4M ×16位) CMOS 1.8伏只,
同步读/写,突发模式闪存
与COSMORAM
数据表
初步
特色鲜明
0&3 ) HDWXUHV
„
3RZHU VXSSO \\ YROWDJH RI ? WR ???? 9
„
懻抮? ?? 0+ ]
„
3DFNDJHV
² ? [ ???? PP ? ?? EDOO ) % * $
² ? [? PP ? ??? EDOO ) % * $
„
2SHUDWLQJ 7HPSHUDWXUH
² ± ???? & WR ????? &
概述
7KH ?? 6 : 6 VHULHV LV ð SURGXFW㒓RI VWDFNHG 0XOWL &KLS 3URGXFW 0&3 ?

SDFNDJHV DQG FRQVLVWV

RI ?
„
2QH RU PRUH IODVK PHPRU \\ GLH
„
S65$0
7KH SURGXFWV FRYHUHG ê \\ WKLV GRFXPHQW DUH OLVWHG LQ WKH WDEOH EHORZ ? ) RU GHWDLOV DERXW WKHLU
VSHFLILFDWLRQV ? SOHDVH UHIHU WR WKH LQGLYLGXDO FRQVWLWXHQW GDWDVKHHWV IRU IXUWKHU GHWDLOV ?
闪存密度
256Mb
128Mb
64Mb
0E
S65$0
“ HQVLW \\
0E
0E
?? 6 : 6 ??? - & ?
?? 6 : 6 ??? - & ?
6:6-%
6:6-$
6:6-%
6:6-$
公开号
S71WS-J_04
调整
A
修订
2
发行日期
2005年8月19日
P ř Ë L I M I N A RŸ
产品选择指南
设备型号#
?? 6 : 6 ??? - $ ??? <
6 ?? 6 ??? - %??? <
?? 6 : 6 ??? - $ ?? <美元
6 ?? 6 ??? - % ?? <美元
6 ?? 6 ??? - & ?? <美元
6 ?? 6 ??? - & ?? 7<
0E
0E
0E
闪存密度
PSRAM的密度
0E
闪存速度
(兆赫)
PSRAM
速度
(兆赫/ NS )
供应商
&RVPR 5 0美元
&RVPR 5 0美元
0E


&RVPR 5 0美元
&RVPR 5 0美元
&RVPR 5 0美元
&RVPR 5 0美元
[[ PP
??? EDOO
[[ PP
??? EDOO
供货状态
3UHOLPLQDU\
3UHOLPLQDU\
3UHOLPLQDU\
3UHOLPLQDU\
3UHOLPLQDU\
3UHOLPLQDU\
0E
[[PP
??? EDOO
2
S71WS -J基于MCP的
2005年S71WS - J_04_A2 8月19日,
P ř Ë L I M I N A RŸ
S71WS -J基于MCP的
请注意在数据表指定。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。二
超前信息................................................ ....................................... II
初步..........................................................................................................ii
组合.......................................................................................................ii
满负荷生产(无文件上指定) ...................................二
MCP特点........................................................................................................ 1
持久保护位锁定.............................................. ......................... 38
待机模式...................................................................................................... 39
自动休眠模式............................................... ...................................... 39
RESET # :硬件复位输入............................................ .................... 39
输出禁止模式............................................... .................................... 40
) LJXUH ? 7HPSRUDU \\ 6HFWRU 8QSURWHFW 2SHUDWLRQ ??????????????????? ??
) LJXUH ? ,Q ? 6 \\䎁6HFWRU 3URWHFWLRQ ? 6HFWRU 8QSURWHFWLRQ
$ OJRULWKPV ???????????????????????????????????????????????? ???????????????????????? ??
7DEOH ? 6HFXUHG 6LOLFRQ 6HFWRU $ GGUHVVHV ??????????????????????????? ??
产品选择指南。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 2
MCP框图............................................... .............................................. 6
连接图。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 7
前瞻连接图。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 10
输入/输出说明。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 11
订购信息。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 12
物理尺寸。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 14
TLA084-84球细间距球栅阵列( FBGA )
8× 11.6毫米包装............................................. .............................................. 14
FTA084-84球细间距球栅阵列
( FBGA ) 8× 11.6毫米包装.......................................... .................................. 15
TLC080-80球细间距球栅阵列
( FBGA ) 7 ×9毫米包装.......................................... ..................................... 16
TSC080 - 细间距球栅阵列( FBGA ) 7 ×9毫米包装......... 17
安全硅扇区保护位............................................. ......... 43
硬件数据保护............................................... .......................... 43
写保护( WP # ) ............................................ ........................................... 44
低V
CC
写禁止................................................ ................................. 44
写脉冲“毛刺”保护............................................ ................... 44
逻辑禁止...................................................................................................44
上电写禁止............................................. .................................. 44
通用闪存接口( CFI ) 。 。 。 。 。 。 。 45
7DEOH ? & ) , 4XHU \\ , GHQWLILFDWLRQ 6WULQJ ???????????????????????????????? ??
7DEOH ? 6 \\䎁, QWHUIDFH 6WULQJ ????????????????????????????????????????? ??
7DEOH ? “ HYLFH * HRPHWU \\ ' HILQLWLRQ ??????????????????????????????????? ??
7DEOH ? 3ULPDU \\ 9HQGRU ? 6SHFLILF ( [ WHQGHG 4XHU \\ ???????????????? ??
7DEOH ? : 6 ??? - 6HFWRU $ GGUHVV 7DEOH ??????????????????????????????? ??
7DEOH ? : 6 ??? - 6HFWRU $ GGUHVV 7DEOH ??????????????????????????????? ??
命令定义。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 62
S29WS128/064J
概述。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 0.20
产品选择指南。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 22
框图。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 22
同时框图
运算电路。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 23
输入/输出说明。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 0.24
设备总线操作。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 25
7DEOH ? “ HYLFH % XV 2SHUDWLRQV ?????????????????????????????????????????? ??
读阵列数据............................................... ............................................ 62
设置配置寄存器命令序列..................................... 62
) LJXUH ? 6 \\ QFKURQRXV ? $ V \\ QFKURQRXV 6WDWH “ LDJUDP ?????????????? ??
阅读模式设置............................................... .......................................... 63
可编程的等待状态配置.............................................. 63
7DEOH ? 3URJUDPPDEOH : DLW 6WDWH 6HWWLQJV ????????????????????????? ??
标准等待状态握手选项............................................ ... 64
7DEOH ? : DLW 6WDWHV IRU 6WDQGDUG ZDLW VWDWH + DQGVKDNLQJ ???? ??
阅读模式配置............................................... ............................ 64
7DEOH ? 5HDG 0RGH 6HWWLQJV ????????????????????????????????????????????? ??
VersatileIO ™ (V
IO
)控制................................................ ............................. 25
对于异步读取操作(非连拍) .......... 25的要求
为同步(突发)读操作...................... 26的要求
8,16和32字的线性突发与周围环绕...................... 27
7DEOH ? % XUVW $ GGUHVV * URXSV ???????????????????????????????????????????? ??
突发有效时钟边沿配置............................................. ..... 65
RDY配置................................................ ........................................ 65
7DEOH ? &RQILJXUDWLRQ 5HJLVWHU ?????????????????????????????????????????? ??
配置寄存器................................................ ...................................... 27
握手..........................................................................................................27
同时读/写操作零延迟................... 28
写命令/命令序列............................................. ... 28
加快程序运行............................................... ................... 28
自选模式................................................ ................................................ 29
7DEOH ? $ XWRVHOHFW &RGHV ? + LJK 9ROWDJH 0HWKRG

 

复位命令................................................ ................................................. 66
自选命令序列............................................... ..................... 67
进入/退出安全硅扇区命令序列......................... 67
程序命令序列............................................... ......................... 68
解锁绕道命令序列.............................................. .......... 68
) LJXUH ? 3URJUDP 2SHUDWLRQ ??????????????????????????????????????????????? ??
芯片擦除命令序列.............................................. ..................... 69
扇区擦除命令序列.............................................. .................. 70
擦除暂停/删除恢复命令............................................ ....... 71
) LJXUH ? ( UDVH 2SHUDWLRQ ??????????????????????????????????????????????? ???? ??
部门/部门块保护和unprotection的................................. 30
7DEOH ? 6 ?? : ? 6 ??????? - B0&3 % RRW 6HFWRU 6HFWRU
% ORFN $ GGUHVVHV IRU 3URWHFWLRQ ? 8QSURWHFWLRQ ????????????????????????? ??
7DEOH ? 6 ?? 6 ??? - % RRW 6HFWRU 6HFWRU % ORFN $ GGUHVVHV IRU ?
3URWHFWLRQ ? 8QSURWHFWLRQ ??????????????????????????????????????????????? ?????? ??
扇区保护................................................ ........................................... 34
持久扇区保护............................................... ............................ 34
持久保护位( PPB ) ............................................ ...................... 35
持久保护位锁定( PPB锁) .......................................... ... 35
动态保护位( DYB ) ............................................ ....................... 35
7DEOH ? 6HFWRU 3URWHFWLRQ 6FKHPHV ????????????????????????????????????? ??
持久扇区保护模式锁定位........................................ 37
密码保护模式............................................... .............................. 37
密码和密码模式锁定位............................................ .... 37
64位密码...................................................................................................38
密码程序命令............................................... ........................ 72
密码验证命令............................................... .............................. 73
密码保护模式锁定位程序命令.............. 73
持久扇区保护模式锁定位
程序命令................................................ ........................................... 73
安全硅扇区保护位程序命令.................. 73
PPB锁定位设置命令............................................. ............................... 74
DPB写/擦除/ Status命令........................................... .................. 74
密码解锁指令............................................... ........................... 74
PPB程序命令............................................... ................................... 75
所有PPB擦除命令.............................................. .................................... 75
PPB状态命令............................................... ........................................ 75
PPB锁定位状态命令............................................. ......................... 75
命令定义................................................ ....................................... 76
7DEOH ? &RPPDQG “ HILQLWLRQV ?????????????????????????????????????????? ??
2005年8月19日S71WS , J_04_A2
S71WS -J基于MCP的
3
相关元器件产品Datasheet PDF文档

S71WS064JA0BAWTY2

Stacked Multi-Chip Product (MCP)
暂无信息
25 SPANSION

S71WS064JA0BAWTY3

Stacked Multi-Chip Product (MCP)
暂无信息
25 SPANSION

S71WS064JA0BFW2Y0

Stacked Multi-Chip Product (MCP)
16 SPANSION

S71WS064JA0BFW2Y2

Stacked Multi-Chip Product (MCP)
5 SPANSION

S71WS064JA0BFW2Y3

Stacked Multi-Chip Product (MCP)
暂无信息
23 SPANSION

S71WS064JA0BFWAY0

Stacked Multi-Chip Product (MCP)
暂无信息
29 SPANSION