MAX34334CSE 第1页-第5页 PDF中文翻译页面详情预览
R
ST62T52B
ST62T62B/E62B
8位OTP / EPROM微控制器与
A / D转换器,自动重装定时器和EEPROM
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
3.0至6.0V电源工作范围
8 MHz的最大时钟频率
-40〜+ 125 ° C工作温度范围
运行,等待和停止模式
5中断向量
在程序存储器查表能力
数据存储在程序存储器:
用户可选择大小
数据RAM : 128字节
数据EEPROM : 64个字节(无对ST62T52B )
用户可编程选项
9 I / O引脚,完全可编程为:
- 输入上拉电阻
- 没有输入上拉电阻
- 输入与中断产生
- 漏极开路或推挽输出
- 模拟输入
5 I / O线可吸收高达20mA驱动LED或
直接双向可控硅
8位定时器/计数器, 7位可编程
预分频器
8位自动重加载定时器与7位可编程
预分频器( AR定时器)
数字看门狗
8位A / D转换器, 4个模拟输入
片内时钟振荡器可以由石英驱动
晶体陶瓷谐振器或RC网络
用户可配置的上电复位
一个外部非屏蔽中断
ST626x - EMU2仿真和开发
系统(通过一个连接到MS -DOS的PC
并行端口)
PDIP16
PSO16
CDIP16W
(有关订购信息,请参见数据表的末尾)
设备简介
设备
ST62T52B
ST62T62B
ST62E62B
1836
EPROM
(字节)
OTP
(字节)
EEPROM
-
64
64
1836
1836
修订版2.4
1998年4月
1/68
1
目录
ST62T52B / ST62T62B / E62B 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 1
1概述。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 4
1.1简介。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 4
1.2引脚说明。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。五
1.3存储器映射。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 6
1.3.1介绍。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 6
1.3.2程序空间。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 7
1.3.3数据空间。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 8
1.3.4堆栈空间。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 8
1.3.5数据窗口寄存器( DWR ) 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 9
1.3.6数据RAM / EEPROM银行注册( DRBR ) 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 10
1.3.7 EEPROM描述。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 11
1.4编程模式。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 13
1.4.1选项字节。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
1.4.2程序存储器。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
1.4.3 。 EEPROM数据存储器。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
2中央处理单元。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
2.1简介。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
13
13
13
14
14
2.2 CPU寄存器。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 14
3个时钟,复位,中断和省电模式。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 16
3.1时钟系统。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 16
3.1.1主振荡器。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 16
3.2复位。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 18
3.2.1复位输入。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
3.2.2上电复位。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
3.2.3看门狗复位。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
3.2.4应用笔记。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
3.2.5 MCU初始化顺序。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
3.3数字看门狗。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
18
18
19
19
19
21
3.3.1数字看门狗寄存器( DWDR ) 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 23
3.3.2应用笔记。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 23
3.4中断。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 25
3.4.1中断请求。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
3.4.2中断程序。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
3.4.3中断选项寄存器( IOR ) 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
3.4.4中断源。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
3.5的省电模式。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
3.5.1等待模式。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
3.5.2 STOP模式。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
3.5.3退出等待和停止模式。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
4片上外设。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
4.1 I / O端口。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
4.1.1操作模式。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
4.1.2安全I / O状态的切换序列。 。 。 。 。
4.1.3 ARTimer复用功能。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
4.2定时器。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
......
......
......
......
.......
.......
.......
.......
......
......
......
......
......
......
......
......
.......
. . .
68
. .
..
.......
.......
25
26
27
27
29
29
29
30
31
31
32
33
35
36
2/68
2
目录
4.2.1定时器操作。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
4.2.2定时器中断。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
4.2.3应用笔记。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
4.2.4定时器。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
4.3自动重载定时器。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
4.3.1 AR定时器说明。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
4.3.2定时器的工作模式。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
4.3.3 AR定时器。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
4.4 A / D转换器(ADC ) 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
37
37
37
38
39
39
39
43
45
4.4.1应用笔记。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 45
5软件。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 47
5.1 ST6架构。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 47
5.2寻址模式。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 47
5.3指令集。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 48
6电气特性。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 53
6.1绝对最大额定值。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 53
6.2推荐工作条件。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 54
6.3 DC电气特性。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 55
6.4交流电气特性。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 56
6.5 A / D转换器特性。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 56
6.6定时器特性。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 57
6.7 SPI特性。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 57
6.8 ARTIMER电气特性。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 57
7一般信息。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 58
7.1包装机械的数据。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 58
7.2订购信息。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 59
ST62P52B / ST62P62B 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 61
1概述。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 62
1.1简介。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 62
1.2订购信息。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 62
1.2.1传输的客户代码。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 62
1.2.2清单生成和验证。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 62
ST6252B / ST6262B 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 65
1概述。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 66
1.1简介。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 66
1.2 ROM READOUT保护。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 66
1.3订购信息。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 68
1.3.1传输的客户代码。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 68
1.3.2清单生成和验证。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 68
3/68
3
ST62T52B ST62T62B / E62B
1概述
1.1简介
该ST62T52B和ST62T62B设备成本低
在ST62xx 8位HCMOS系列的成员
微控制器,它是针对低medi-
嗯复杂的应用程序。所有ST62xx设备
是基于构建块的方法:一个COM
纹芯是由许多片上包围
外设。
该ST62E62B是可擦除EPROM版本
该ST62T62B设备,其可以被用来EM-
乌拉特中ST62T52B和ST62T62B设备作为
还有ST6252B和ST6262B ROM设备。
OTP和EPROM器件在功能上identi-
CAL 。在基于ROM的版本提供了相同的功能
族体选择的ROM选项DE-选项
图1.框图
在罚款的可编程选项字节
OTP / EPROM版本。
OTP单片机可以提供用户的所有优点亲
grammability以低成本,这使得它们的
在广泛的应用中,理想的选择
频繁更改代码,代码的多个版本或
最后一分钟的可编程性是必需的。
这些紧凑的低成本器件具有定时器
包含一个8位计数器和一个7位的编程
梅布尔预分频器,一个8位自动重载定时器,
EEPROM数据的能力(除了ST62T52B ) ,一
8位A / D转换器, 4个模拟输入和一个
数字看门狗定时器,使它们非常适合
用于各种汽车,家电和IN的
dustrial应用。
8-BIT
A / D转换器
TEST / V
PP
TEST
端口A
PA4..PA5 / AIN
PB0 , PB2..PB3 / 20毫安汇
PB6 / ARTimin / 20毫安汇
PB7 / ARTimout / 20毫安汇
PC2..PC3 / AIN
端口B
NMI
打断
数据光盘
用户
可选
数据RAM
1836字节的OTP
( ST62T52B , T62B )
1836字节EPROM
(ST62E62B)
128字节
端口C
节目
内存
自动重载
定时器
数据EEPROM
64字节
(ST62T62B/E62B)
定时器
PC
1级堆栈
2级堆栈
栈级别3
堆栈深度4
STACK 5级
堆栈级6
动力
供应
8位内核
数字
看门狗
振荡器
RESET
V
DD
V
SS
OSCIN OSCOUT
RESET
4/68
4
ST62T52B ST62T62B / E62B
1.2引脚说明
V
DD
和V
SS
。电源是通过提供给MCU
这两个引脚。 V
DD
是电源连接,并
V
SS
为接地连接。
OSCIN和OSCOUT 。
这些引脚在内部
连接到内部振荡器电路。石英
水晶,陶瓷谐振器或外部时钟
信号可以被连接在这两个引脚。
该OSCIN引脚是输入引脚,该引脚OSCOUT是
输出引脚。
复位。
低电平有效复位引脚用于重新
启动微控制器。
TEST / V
PP
.
测试必须在V举行
SS
在NOR
MAL操作。如果TEST引脚连接到一个
在复位相+ 12.5V水平,则
EPROM / OTP编程模式进入。
NMI 。
NMI引脚提供了异步的能力
异步的中断,通过施加外部非
可屏蔽中断给MCU 。在NMI输入
下降沿敏感。它设有一个片
片内上拉电阻和施密特触发器character-
istics 。
PA4-PA5.
这两条线被组织为一个I / O
口( A) 。每行可以根据软配置
洁具控制,带或不带内部上拉输入
电阻,中断产生与输入上拉
电阻,漏极开路或推挽式输出,模拟
登录输入的A / D转换器。
PB0 , PB2 , PB3 , PB6 , PB7 。
这些5线或 -
ganized作为一个I / O口(B ) 。每一行可以CON组
在软件控制下想通与输入或
没有内部上拉电阻,中断gener-
阿婷输入上拉电阻,开漏或
推挽输出。 PB6 / ARTIMin和PB7 / ARTI-
城市作战或者是B端口I / O位或输入和
在ARTimer的输出引脚。
重置PB2 , PB3引脚状态可以通过定义
选择要么上拉或高阻抗。
PB0 , PB2 , PB3 , PB6 , PB7扫描也吸入20mA的电流为
直接驱动LED 。
PC2-PC3.
这两条线被组织为一个I / O
端口(℃)。每行可以根据软配置
洁具控制输入带或不带内部上拉
上拉电阻,产生中断输入上拉
电阻器的模拟输入的A / D转换器,开
漏或推挽输出。
图2. ST62T52B , E62B和T62B引脚
CON组fi guration
PB0
V
PP
/ TEST
PB2
PB3
ARTIMin/PB6
ARTIMout/PB7
V
DD
V
SS
1
2
3
4
5
6
7
8
16
15
14
13
12
11
10
9
PC2/Ain
PC3/Ain
NMI
RESET
OSCOUT
OSCIN
PA5/Ain
PA4/Ain
5/68
5
相关元器件产品Datasheet PDF文档

ST62T52C

8-BIT OTP/EPROM MCUs WITH A/D CONVERTER, SAFE RESET, AUTO-RELOAD TIMER AND EEPROM
7 STMICROELECTR

ST62T52C

8-BIT OTP/EPROM MCUs WITH A/D CONVERTER, SAFE RESET, AUTO-RELOAD TIMER AND EEPROM
7 STMICROELECTR

ST62T52C

8-BIT OTP/EPROM MCUs WITH A/D CONVERTER, SAFE RESET, AUTO-RELOAD TIMER AND EEPROM
16 STMICROELECTR

ST62T52C

8-BIT OTP/EPROM MCUs WITH A/D CONVERTER, SAFE RESET, AUTO-RELOAD TIMER AND EEPROM
15 STMICROELECTR