MAX34334CSE 第1页-第5页 PDF中文翻译页面详情预览
TC74VHC240,244F/FT/FK
东芝CMOS数字集成电路
硅单片
TC74VHC240F,TC74VHC240FT,TC74VHC240FK
TC74VHC244F,TC74VHC244FT,TC74VHC244FK
八路总线缓冲器
TC74VHC240F/FT/FK
倒,三态输出
TC74VHC240F , TC74VHC244F
TC74VHC244F/FT/FK
非反转,三态输出
该TC74VHC240和244是先进的高速CMOS
八路总线缓冲器制造与硅栅ç
2
MOS
技术。
它们实现类似于等效的高速操作
双极肖特基TTL ,同时保持CMOS低功耗
耗散。
该74VHC240是具有两个反相三态缓冲器
低电平有效输出使能。该TC74VHC244是一个非反相
三态缓冲器,并且具有两个低有效输出使能位。
这些设备被设计为具有三态内存使用
地址驱动器等
输入保护电路,保证了0〜 5.5 V即可
施加到输入引脚,而不考虑电源电压。
这种装置可被用于接口5 V至3 V系统和两个
供给系统,如后备电池。该电路可以防止
设备损坏,由于不匹配的电源电压和输入电压。
TC74VHC240FT , TC74VHC244FT
TC74VHC240FK , TC74VHC244FK
特点
高速:吨
pd
=
3.9 ns(典型值)在V
CC
=
5 V
低功耗:我
CC
=
4
μA
(最大)在TA = 25℃
高抗干扰性: V
美国国立卫生研究院
=
V
NIL
=
28% V
CC
(分钟)
提供所有输入掉电保护。
平衡传输延迟:吨
PLH
t
PHL
宽工作电压范围: V
CC ( OPR )
=
2至5.5 V
低噪音: V
OLP
=
0.9伏(最大)
引脚和功能与74ALS240 / 244兼容
重量
SOP20-P-300-1.27A
TSSOP20-P-0044-0.65A
VSSOP20-P-0030-0.50
0.22克(典型值)。
0.08克(典型值)。
:0.03克(典型值)。
1
2007-10-01
TC74VHC240,244F/FT/FK
引脚分配
TC74VHC240
1G
1A1
2Y 4
1A2
2Y3
1A3
2Y 2
1A4
2Y1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
20
19
18
17
TC74VHC244
V
CC
2G
1Y1
1G
1A1
2Y4
1A2
2Y3
1A3
2Y2
1A4
2Y1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
( TOP VIEW )
V
CC
2G
1Y1
2A4
1Y2
2A3
1Y3
2A2
1Y4
2A1
2A4
1Y 2
2A3
1Y3
2A2
1Y 4
2A1
16
15
14
13
12
11
( TOP VIEW )
GND 10
GND 10
IEC逻辑符号
TC74VHC240
1G
1A1
1A2
1A3
1A4
(1)
(2)
(4)
(6)
(8)
EN
(18)
(16)
(14)
(12)
1Y1
1Y 2
1Y3
1Y 4
1G
1A1
1A2
1A3
1A4
(1)
(2)
(4)
(6)
(8)
TC74VHC244
EN
(18)
(16)
(14)
(12)
1Y1
1Y2
1Y3
1Y4
2G
2A1
2A2
2A3
2A4
(19)
(11)
(13)
(15)
(17)
EN
(9)
(7)
(5)
(3)
2Y1
2Y 2
2Y3
2Y 4
2G
2A1
2A2
2A3
2A4
(19)
(11)
(13)
(15)
(17)
EN
(9)
(7)
(5)
(3)
2Y1
2Y2
2Y3
2Y4
真值表
输入
输出
G
L
L
H
A
n
L
H
X
Y
n
L
H
Z
Y
n
H
L
Z
X :无关
Z:高阻
Y
n
: TC74VHC244
Y
n
: TC74VHC240
2
2007-10-01
TC74VHC240,244F/FT/FK
绝对最大额定值(注)
特征
电源电压范围
直流输入电压
直流输出电压
输入二极管电流
输出二极管电流
直流输出电流
DC V
CC
/接地电流
功耗
储存温度
符号
V
CC
V
IN
V
OUT
I
IK
I
OK
I
OUT
I
CC
P
D
T
英镑
等级
为0.5〜 7.0
为0.5〜 7.0
0.5 V
CC
+
0.5
20
±
20
±
25
±
75
单位
V
V
V
mA
mA
mA
mA
mW
°C
180
65〜 150
注意:
任何超过绝对最大额定值,即使短暂,导致恶化IC性能或
甚至是破坏。
在重负载下连续使用(如高温/电流/电压和应用
在温度等显著变化)可能会导致此产品的可靠性降低显著
即使在操作条件下(即工作温度/电流/电压等)内的绝对
最大额定值和经营范围。
请在审查东芝半导体可靠性手册设计适当的可靠性
( “注意事项” / “降额的概念和方法” )和个人数据的可靠性(即可靠性试验
报告与估计的故障率,等)。
工作范围(注)
特征
电源电压
输入电压
输出电压
工作温度
输入上升和下降时间
符号
V
CC
V
IN
V
OUT
T
OPR
DT / DV
等级
2.0〜5.5
0至5.5
0到V
CC
40〜85
单位
V
V
V
°C
NS / V
0到100 (Ⅴ
CC
=
3.3
±
0.3 V)
为0〜20 (Ⅴ
CC
=
5
±
0.5 V)
注意:
必须保持在工作范围,以确保设备的正常运行。
未使用的输入必须连接到VCC或GND 。
3
2007-10-01
TC74VHC240,244F/FT/FK
电气特性
DC特性
特征
符号
测试条件
V
CC
(V)
高级别输入
电压
2.0
V
IH
Ta
=
25°C
1.50
V
CC
×
0.7
Ta
=
40〜85 ℃下
最大
单位
典型值。
1.50
V
CC
×
0.7
1.9
2.9
4.4
2.48
3.80
最大
3.0以
5.5
2.0
V
低电平输入
电压
0.50
V
CC
×
0.3
0.50
V
CC
×
0.3
V
IL
3.0以
5.5
2.0
V
1.9
2.9
4.4
2.58
3.94
2.0
3.0
4.5
I
OH
= −
50
μ
A
高电平的输出
电压
V
OH
V
IN
=
V
IH
或V
IL
I
OH
= −
4毫安
I
OH
= −
8毫安
I
OL
=
50
μ
A
低电平输出
电压
V
OL
V
IN
=
V
IH
或V
IL
I
OL
=
4毫安
I
OL
=
8毫安
三态输出
Ø FF-态电流
输入漏
当前
静态电源
当前
I
OZ
I
IN
I
CC
V
IN
=
V
IH
或V
IL
V
OUT
=
V
CC
或GND
V
IN
=
5.5 V或GND
V
IN
=
V
CC
或GND
3.0
4.5
3.0
4.5
2.0
3.0
4.5
3.0
4.5
5.5
0至5.5
5.5
V
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.1
0.36
0.36
±
0.25
±
0.1
0.1
0.1
0.1
0.44
0.44
±
2.50
±
1.0
μ
A
μ
A
μ
A
V
4.0
40.0
4
2007-10-01
TC74VHC240,244F/FT/FK
AC特性
(输入:吨
r
=
t
f
=
3 NS )
特征
符号
测试条件
V
CC
(V)
传播延迟
时间
(TC74VHC240)
3.3
±
0.3
Ta
=
25°C
C
L
(PF )
15
50
15
50
15
50
15
50
15
50
15
50
50
50
50
50
Ta
=
40〜85 ℃下
最大
7.5
11.0
5.5
7.5
8.4
11.9
5.5
7.5
10.6
14.1
7.3
9.3
14.0
9.2
1.5
1.0
10
单位
典型值。
5.3
7.8
3.6
5.1
5.8
8.3
3.9
5.4
6.6
9.1
4.7
6.2
10.3
6.7
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
最大
9.0
12.5
6.5
8.5
10.0
13.5
6.5
8.5
12.5
16.0
8.5
10.5
16.0
10.5
1.5
1.0
10
t
PLH
t
PHL
ns
5.0
±
0.5
传播延迟
时间
(TC74VHC244)
t
PLH
t
PHL
3.3
±
0.3
ns
5.0
±
0.5
三态输出使能
时间
t
PZL
t
PZH
3.3
±
0.3
R
L
=
1 k
Ω
5.0
±
0.5
3.3
±
0.3
5.0
±
0.5
3.3
±
0.3
5.0
±
0.5
ns
三态输出禁用
时间
输出到输出偏斜
输入电容
输出电容
功耗
电容(注2 )
t
PLZ
t
PHZ
t
OSLH
t
OSHL
C
IN
C
OUT
C
PD
R
L
=
1 k
Ω
ns
(注1 )
ns
pF
pF
pF
4
6
17
19
TC74VHC240
TC74VHC244
注1 :参数通过设计保证。
t
OSLH
=
|t
PLHm
t
PLHn
|, t
OSHL
=
|t
PHLm
t
PHLn
|
注2 :C
PD
被定义为内部等效电容被从操作中计算出的值
电流消耗无负载。
平均工作电流可以由下式得到:
I
CC ( OPR )
=
C
PD
·V
CC
·f
IN
+
I
CC
/ 8 (每位)
噪声特性
(输入:吨
r
=
t
f
=
3纳秒) (注)
特征
符号
测试条件
V
CC
(V)
C
L
=
50 pF的
C
L
=
50 pF的
C
L
=
50 pF的
C
L
=
50 pF的
5.0
Ta
=
25°C
典型值。
0.5
(0.6)
0.5
极限
0.8
(0.9)
0.8
单位
静默输出最大动态V
OL
V
OLP
V
安静的输出最低动态V
OL
最低高层动态输入
电压
最大低电平输入动态
电压
V
OLV
V
IHD
V
ILD
5.0
5.0
5.0
(
0.6)
(
0.9)
3.5
1.5
V
V
V
注意:
在( )中的值仅适用于JEDEC SOP ( FW )设备。
5
2007-10-01
相关元器件产品Datasheet PDF文档

TC74VHC240F(EL)

IC AHC/VHC SERIES, DUAL 4-BIT DRIVER, INVERTED OUTPUT, PDSO20, 0.300 INCH, 1.27 MM PITCH, PLASTIC, SOP-20, Bus Driver/Transceiver
暂无信息
1 TOSHIBA
暂无信息
0 TOSHIBA

TC74VHC240F(F)

暂无描述
暂无信息
0 TOSHIBA

TC74VHC240F_07

Octal Bus Buffer
暂无信息
29 TOSHIBA

TC74VHC240F_12

Inverted, 3-State Outputs or Non-Inverted, 3-State Outputs
暂无信息
16 TOSHIBA

TC74VHC240FK

Octal Bus Buffer
暂无信息
52 TOSHIBA