MICROSEMI CORPORATION
0150SC-1250M 023 0230200L 0230200L 0230300L 0230300L 0230400L 0230400L 0230500L 0230500L 0230600L 0230600LE3 035 03508G2F 03508GF 03508HWF 03510G2F 03510GF 03512G2F 03512GF 039 03902GRF 03904GRF 03904GRF 03906GRF 03906GRF 0405-1000M 0405-1000M 0405-1000M_1 0405-500L 0405SC-1000M 0405SC-1000M 0405SC-1000M_10 0405SC-1500M 0405SC-2200M 04M0 04M0B 04M0BC 04M0D 04M0DC 04M0U 04M0UC 04M0W 04M0WC 050 05002G0F 05002GOF 05004G0F 05006G0F 05006GOF 05008G0F 05008GOF 05010G0F 05010GOF 05012G0F 05012GOF 050R 050R02G0F 050R04G0F 050R06G0F 050R08G0F 050R10G0F 050R12G0F 051 05102G0F 05104G0F 05106G0F 05108G0F 05110G0F 05112G0F 052 05203G0A 05203GOA 05203GOB 05203GOC 05203GOD 05204G0A 05204GOA 05204GOB 05204GOC 05204GOD 05205G0A 05205GOA 05205GOB 05205GOC 05205GOD 05206G0A 05206GOA 05206GOB 05206GOC 05206GOD 05208G0A 05210G0A 05212G0A 071 071 071_07 07104G0A 07104GOA 07105G0A 07105GOA 07106G0A 07106GOA 07108G0A 07110G0A 07112G0A 080 08003G0A 08003GOA 08003GOB 08003GOC 08003GOD 08004G0A 08004GOA 08004GOB 08004GOC 08004GOD 08005G0A 08005GOA 08005GOB 08005GOC 08005GOD 08006G0A 08006GOA 08006GOB 08006GOC 08006GOD 08008G0A 08010G0A 08012G0A 090-02984-001 0912LD20 1.4KESD10 1.4KESD100 1.4KESD100A 1.4KESD100AE3 1.4KESD100ATR 1.4KESD100ATRE3 1.4KESD100CAE3TR 1.4KESD100CATRE3 1.4KESD100CE3 1.4KESD100CTR 1.4KESD100E3 1.4KESD100E3TR 1.4KESD10A 1.4KESD10AE3 1.4KESD10AE3TR 1.4KESD10CA 1.4KESD10CAE3 1.4KESD10CAE3TR 1.4KESD10E3 1.4KESD10E3TR 1.4KESD11 1.4KESD110 1.4KESD110A 1.4KESD110AE3 1.4KESD110AE3TR 1.4KESD110CAE3 1.4KESD110CAE3TR 1.4KESD110CATRE3 1.4KESD110CE3TR 1.4KESD110E3 1.4KESD110E3TR 1.4KESD110TRE3 1.4KESD11A 1.4KESD11AE3 1.4KESD11AE3TR 1.4KESD11CA 1.4KESD11CATR 1.4KESD11CATRE3 1.4KESD11CTR 1.4KESD11CTRE3 1.4KESD11E3 1.4KESD12 1.4KESD120 1.4KESD120A 1.4KESD120AE3 1.4KESD120AE3TR 1.4KESD120ATRE3 1.4KESD120CAE3TR 1.4KESD120CE3TR 1.4KESD120CTR 1.4KESD120E3 1.4KESD120E3TR 1.4KESD120TR 1.4KESD12A 1.4KESD12AE3 1.4KESD12ATR 1.4KESD12E3 1.4KESD12E3TR 1.4KESD12TR 1.4KESD13 1.4KESD130 1.4KESD130A 1.4KESD130AE3 1.4KESD130CA 1.4KESD130CTR 1.4KESD130E3 1.4KESD130E3TR 1.4KESD13A 1.4KESD13AE3 1.4KESD13AE3TR 1.4KESD13ATR 1.4KESD13E3 1.4KESD13E3TR 1.4KESD14 1.4KESD14A 1.4KESD14AE3 1.4KESD14AE3TR 1.4KESD14ATR 1.4KESD14CA 1.4KESD14CTR 1.4KESD14E3 1.4KESD14E3TR 1.4KESD15 1.4KESD150 1.4KESD150A 1.4KESD150AE3 1.4KESD150AE3TR 1.4KESD150CATR 1.4KESD150CTR 1.4KESD150E3 1.4KESD150E3TR 1.4KESD150TR 1.4KESD15A 1.4KESD15AE3 1.4KESD15ATR 1.4KESD15CTRE3 1.4KESD15E3 1.4KESD15TR 1.4KESD16 1.4KESD160 1.4KESD160A 1.4KESD160AE3 1.4KESD160AE3TR 1.4KESD160ATR 1.4KESD160CA 1.4KESD160CATR 1.4KESD160CTR 1.4KESD160E3 1.4KESD16A 1.4KESD16AE3 1.4KESD16AE3TR 1.4KESD16ATR 1.4KESD16CA 1.4KESD16CATR 1.4KESD16CE3 1.4KESD16CE3TR 1.4KESD16CTRE3 1.4KESD16E3 1.4KESD17 1.4KESD170 1.4KESD170A 1.4KESD170AE3 1.4KESD170CA 1.4KESD170CATR 1.4KESD170CATRE3 1.4KESD170E3 1.4KESD170E3TR 1.4KESD170TR 1.4KESD17A 1.4KESD17AE3 1.4KESD17AE3TR 1.4KESD17E3 1.4KESD17E3TR 1.4KESD18 1.4KESD18A 1.4KESD18AE3 1.4KESD18AE3TR 1.4KESD18CATR 1.4KESD18CATRE3 1.4KESD18CTR 1.4KESD18E3 1.4KESD20 1.4KESD20A 1.4KESD20AE3 1.4KESD20ATR 1.4KESD20CAE3 1.4KESD20CATR 1.4KESD20CE3 1.4KESD20CTR 1.4KESD20E3 1.4KESD20E3TR 1.4KESD22 1.4KESD22A 1.4KESD22AE3 1.4KESD22CTR 1.4KESD22E3 1.4KESD24 1.4KESD24A 1.4KESD24AE3 1.4KESD24AE3TR 1.4KESD24ATR 1.4KESD24CATRE3 1.4KESD24E3 1.4KESD24E3TR 1.4KESD26 1.4KESD26A 1.4KESD26AE3 1.4KESD26CATR 1.4KESD26E3 1.4KESD28 1.4KESD28A 1.4KESD28AE3 1.4KESD28AE3TR 1.4KESD28CAE3 1.4KESD28CATR 1.4KESD28CE3 1.4KESD28CE3TR 1.4KESD28CTR 1.4KESD28E3 1.4KESD28E3TR 1.4KESD30 1.4KESD30A 1.4KESD30AE3 1.4KESD30AE3TR 1.4KESD30ATR 1.4KESD30CAE3TR 1.4KESD30CE3 1.4KESD30CTR 1.4KESD30E3 1.4KESD33 1.4KESD33A 1.4KESD33AE3 1.4KESD33AE3TR 1.4KESD33ATR 1.4KESD33CTR 1.4KESD33CTRE3 1.4KESD33E3 1.4KESD33E3TR 1.4KESD36 1.4KESD36A 1.4KESD36AE3 1.4KESD36ATR 1.4KESD36CATR 1.4KESD36E3 1.4KESD36E3TR 1.4KESD36TRE3 1.4KESD40 1.4KESD40A 1.4KESD40AE3 1.4KESD40AE3TR 1.4KESD40ATR 1.4KESD40E3 1.4KESD40E3TR 1.4KESD43 1.4KESD43A 1.4KESD43AE3 1.4KESD43AE3TR 1.4KESD43ATR 1.4KESD43E3 1.4KESD45 1.4KESD45A 1.4KESD45AE3 1.4KESD45CE3 1.4KESD45CE3TR 1.4KESD45E3 1.4KESD45E3TR 1.4KESD45TRE3 1.4KESD48 1.4KESD48A 1.4KESD48AE3 1.4KESD48ATR 1.4KESD48CA 1.4KESD48E3 1.4KESD48E3TR 1.4KESD48TRE3 1.4KESD5.0 1.4KESD5.0A 1.4KESD5.0AE3 1.4KESD5.0AE3TR 1.4KESD5.0ATR 1.4KESD5.0CATRE3 1.4KESD5.0CE3 1.4KESD5.0CTR 1.4KESD5.0E3 1.4KESD51 1.4KESD51A 1.4KESD51AE3 1.4KESD51AE3TR 1.4KESD51ATR 1.4KESD51CA 1.4KESD51CE3 1.4KESD51CTR 1.4KESD51E3 1.4KESD51E3TR 1.4KESD54 1.4KESD54A 1.4KESD54AE3 1.4KESD54AE3TR 1.4KESD54CA 1.4KESD54CATR 1.4KESD54CE3TR 1.4KESD54CTR 1.4KESD54E3 1.4KESD54E3TR 1.4KESD58 1.4KESD58A 1.4KESD58AE3 1.4KESD58AE3TR 1.4KESD58ATR 1.4KESD58CA 1.4KESD58CAE3 1.4KESD58CAE3TR 1.4KESD58CATRE3 1.4KESD58CE3 1.4KESD58E3 1.4KESD6.0 1.4KESD6.0A 1.4KESD6.0AE3 1.4KESD6.0ATRE3 1.4KESD6.0CATR 1.4KESD6.0E3 1.4KESD6.0E3TR 1.4KESD6.0TR 1.4KESD6.5 1.4KESD6.5A 1.4KESD6.5AE3 1.4KESD6.5ATR 1.4KESD6.5E3 1.4KESD60 1.4KESD60A 1.4KESD60AE3 1.4KESD60AE3TR 1.4KESD60E3 1.4KESD60E3TR 1.4KESD60TR 1.4KESD64 1.4KESD64A 1.4KESD64AE3 1.4KESD64AE3TR 1.4KESD64ATR 1.4KESD64CA 1.4KESD64CAE3 1.4KESD64CATR 1.4KESD64E3 1.4KESD7.0 1.4KESD7.0A 1.4KESD7.0AE3 1.4KESD7.0AE3TR 1.4KESD7.0CAE3 1.4KESD7.0CAE3TR 1.4KESD7.0CATR 1.4KESD7.0E3 1.4KESD7.5 1.4KESD7.5A 1.4KESD7.5AE3 1.4KESD7.5ATR 1.4KESD7.5CATR 1.4KESD7.5CTR 1.4KESD7.5E3 1.4KESD7.5TR 1.4KESD70 1.4KESD70A 1.4KESD70AE3 1.4KESD70E3 1.4KESD70E3TR 1.4KESD75 1.4KESD75A 1.4KESD75AE3 1.4KESD75ATR 1.4KESD75CATR 1.4KESD75CTR 1.4KESD75E3 1.4KESD75E3TR 1.4KESD75TR 1.4KESD78 1.4KESD78A 1.4KESD78AE3 1.4KESD78AE3TR 1.4KESD78ATR 1.4KESD78CAE3TR 1.4KESD78CATR 1.4KESD78CATRE3 1.4KESD78CE3TR 1.4KESD78CTR 1.4KESD78E3 1.4KESD78E3TR 1.4KESD8.0 1.4KESD8.0A 1.4KESD8.0AE3 1.4KESD8.0AE3TR 1.4KESD8.0ATR 1.4KESD8.0E3 1.4KESD8.0TRE3 1.4KESD8.5 1.4KESD8.5A 1.4KESD8.5AE3 1.4KESD8.5AE3TR 1.4KESD8.5E3 1.4KESD8.5E3TR 1.4KESD85 1.4KESD85A 1.4KESD85AE3 1.4KESD85AE3TR 1.4KESD85CE3 1.4KESD85CE3TR 1.4KESD85E3 1.4KESD85TRE3 1.4KESD9.0 1.4KESD9.0A 1.4KESD9.0AE3 1.4KESD9.0AE3TR 1.4KESD9.0ATR 1.4KESD9.0CE3 1.4KESD9.0CE3TR 1.4KESD9.0E3 1.4KESD90 1.4KESD90A 1.4KESD90AE3 1.4KESD90ATR 1.4KESD90E3 1.4KESD90E3TR 1.5KCD10 1.5KCD100 1.5KCD100A 1.5KCD100C 1.5KCD100CA 1.5KCD10A 1.5KCD10C 1.5KCD10CA 1.5KCD11 1.5KCD110 1.5KCD110A 1.5KCD110C 1.5KCD110CA 1.5KCD11A 1.5KCD11C 1.5KCD11CA 1.5KCD12 1.5KCD120 1.5KCD120A 1.5KCD120C 1.5KCD120CA 1.5KCD120CA 1.5KCD12A 1.5KCD12A 1.5KCD12C 1.5KCD12C 1.5KCD12CA 1.5KCD12CA 1.5KCD13 1.5KCD13 1.5KCD130 1.5KCD130 1.5KCD130A 1.5KCD130A 1.5KCD130C 1.5KCD130C 1.5KCD130CA 1.5KCD130CA 1.5KCD13A 1.5KCD13A 1.5KCD13C 1.5KCD13C 1.5KCD13CA 1.5KCD13CA 1.5KCD15 1.5KCD15 1.5KCD150 1.5KCD150 1.5KCD150A 1.5KCD150A 1.5KCD150C 1.5KCD150C 1.5KCD150CA 1.5KCD150CA 1.5KCD15A 1.5KCD15A 1.5KCD15C 1.5KCD15C 1.5KCD15CA 1.5KCD15CA 1.5KCD16 1.5KCD16 1.5KCD160 1.5KCD160 1.5KCD160A 1.5KCD160A 1.5KCD160C 1.5KCD160C 1.5KCD160CA 1.5KCD160CA 1.5KCD16A 1.5KCD16A 1.5KCD16C 1.5KCD16C 1.5KCD16CA 1.5KCD16CA 1.5KCD170 1.5KCD170 1.5KCD170A 1.5KCD170A 1.5KCD170C 1.5KCD170C 1.5KCD170CA 1.5KCD170CA 1.5KCD18 1.5KCD18 1.5KCD180 1.5KCD180 1.5KCD180A 1.5KCD180A 1.5KCD180C 1.5KCD180C 1.5KCD180CA 1.5KCD180CA 1.5KCD18A 1.5KCD18A 1.5KCD18C 1.5KCD18C 1.5KCD18CA 1.5KCD18CA 1.5KCD20 1.5KCD20 1.5KCD200 1.5KCD200 1.5KCD200A 1.5KCD200A 1.5KCD200C 1.5KCD200C 1.5KCD200CA 1.5KCD200CA 1.5KCD20A 1.5KCD20A 1.5KCD20C 1.5KCD20C 1.5KCD20CA 1.5KCD20CA 1.5KCD22 1.5KCD22 1.5KCD22A 1.5KCD22A 1.5KCD22C 1.5KCD22C 1.5KCD22CA 1.5KCD22CA 1.5KCD24 1.5KCD24 1.5KCD24A 1.5KCD24A 1.5KCD24C 1.5KCD24C 1.5KCD24CA 1.5KCD24CA 1.5KCD27 1.5KCD27 1.5KCD27A 1.5KCD27A 1.5KCD27C 1.5KCD27C 1.5KCD27CA 1.5KCD27CA 1.5KCD30 1.5KCD30 1.5KCD30A 1.5KCD30A 1.5KCD30C 1.5KCD30C 1.5KCD30CA 1.5KCD30CA 1.5KCD33 1.5KCD33 1.5KCD33A 1.5KCD33A 1.5KCD33C 1.5KCD33C 1.5KCD33CA 1.5KCD33CA 1.5KCD36 1.5KCD36 1.5KCD36A 1.5KCD36A 1.5KCD36C 1.5KCD36C 1.5KCD36CA 1.5KCD36CA 1.5KCD39 1.5KCD39 1.5KCD39A 1.5KCD39A 1.5KCD39C 1.5KCD39C 1.5KCD39CA 1.5KCD39CA 1.5KCD43 1.5KCD43 1.5KCD43A 1.5KCD43A 1.5KCD43C 1.5KCD43C 1.5KCD43CA 1.5KCD43CA 1.5KCD47 1.5KCD47 1.5KCD47A 1.5KCD47A 1.5KCD47C 1.5KCD47C 1.5KCD47CA 1.5KCD47CA 1.5KCD51 1.5KCD51 1.5KCD51A 1.5KCD51A 1.5KCD51C 1.5KCD51C 1.5KCD51CA 1.5KCD51CA 1.5KCD56 1.5KCD56 1.5KCD56A 1.5KCD56C 1.5KCD56CA 1.5KCD6.8 1.5KCD6.8 1.5KCD6.8A 1.5KCD6.8A 1.5KCD6.8C 1.5KCD6.8C 1.5KCD6.8CA 1.5KCD6.8CA 1.5KCD62 1.5KCD62 1.5KCD62A 1.5KCD62A 1.5KCD62C 1.5KCD62C 1.5KCD62CA 1.5KCD62CA 1.5KCD68 1.5KCD68 1.5KCD68A 1.5KCD68A 1.5KCD68C 1.5KCD68C 1.5KCD68CA 1.5KCD68CA 1.5KCD7.5 1.5KCD7.5A 1.5KCD7.5C 1.5KCD7.5CA 1.5KCD75 1.5KCD75 1.5KCD75A 1.5KCD75A 1.5KCD75C 1.5KCD75C 1.5KCD75CA 1.5KCD75CA 1.5KCD8.2 1.5KCD8.2A 1.5KCD8.2C 1.5KCD8.2CA 1.5KCD82 1.5KCD82 1.5KCD82A 1.5KCD82A 1.5KCD82C 1.5KCD82C 1.5KCD82CA 1.5KCD82CA 1.5KCD9.1 1.5KCD9.1A 1.5KCD9.1C 1.5KCD9.1CA 1.5KCD91 1.5KCD91 1.5KCD91A 1.5KCD91A 1.5KCD91C 1.5KCD91C 1.5KCD91CA 1.5KCD91CA 1.5KE10 1.5KE10 1.5KE10 1.5KE10 1.5KE10 1.5KE10 1.5KE10 1.5KE10 1.5KE100 1.5KE100 1.5KE100 1.5KE100 1.5KE100 1.5KE100 1.5KE100 1.5KE100 1.5KE100A 1.5KE100A 1.5KE100A 1.5KE100A 1.5KE100A 1.5KE100A 1.5KE100A 1.5KE100A 1.5KE100ACOX.250 1.5KE100AE3 1.5KE100ATR 1.5KE100COX.200 1.5KE100E3 1.5KE100E3TR 1.5KE10A 1.5KE10A 1.5KE10A 1.5KE10A 1.5KE10A 1.5KE10A 1.5KE10A 1.5KE10A 1.5KE10AE3 1.5KE10CATR 1.5KE10COX.160 1.5KE10E3 1.5KE10E3TR 1.5KE11 1.5KE11 1.5KE11 1.5KE11 1.5KE11 1.5KE11 1.5KE11 1.5KE11 1.5KE11/TR13 1.5KE110 1.5KE110 1.5KE110 1.5KE110 1.5KE110 1.5KE110 1.5KE110 1.5KE110 1.5KE110A 1.5KE110A 1.5KE110A 1.5KE110A 1.5KE110A 1.5KE110A 1.5KE110A 1.5KE110A 1.5KE110ACOX.250 1.5KE110AE3 1.5KE110AE3/TR 1.5KE110AE3TR 1.5KE110CATR 1.5KE110E3 1.5KE11A 1.5KE11A 1.5KE11A 1.5KE11A 1.5KE11A 1.5KE11A 1.5KE11A 1.5KE11A 1.5KE11AE3 1.5KE11CATR 1.5KE11CTR 1.5KE11E3 1.5KE11E3TR 1.5KE11TR 1.5KE12 1.5KE12 1.5KE12 1.5KE12 1.5KE12 1.5KE12 1.5KE12 1.5KE12 1.5KE12 1.5KE120 1.5KE120 1.5KE120 1.5KE120 1.5KE120 1.5KE120 1.5KE120 1.5KE120 1.5KE120A 1.5KE120A 1.5KE120A 1.5KE120A 1.5KE120A 1.5KE120A 1.5KE120A 1.5KE120A 1.5KE120AE3 1.5KE120CATR 1.5KE120CTR 1.5KE120E3 1.5KE12A 1.5KE12A 1.5KE12A 1.5KE12A 1.5KE12A 1.5KE12A 1.5KE12A 1.5KE12A 1.5KE12AE3 1.5KE12AE3/TR 1.5KE12AE3TR 1.5KE12ATR 1.5KE12C/TR12 1.5KE12CAE3/TR 1.5KE12CAE3/TR12 1.5KE12COX.250 1.5KE12E3 1.5KE12E3TR 1.5KE12TR 1.5KE13 1.5KE13 1.5KE13 1.5KE13 1.5KE13 1.5KE13 1.5KE13 1.5KE13 1.5KE13 1.5KE130 1.5KE130 1.5KE130 1.5KE130 1.5KE130 1.5KE130 1.5KE130 1.5KE130 1.5KE130A 1.5KE130A 1.5KE130A 1.5KE130A 1.5KE130A 1.5KE130A 1.5KE130A 1.5KE130A 1.5KE130A/TR12 1.5KE130ACOX.120 1.5KE130AE3 1.5KE130AE3/TR 1.5KE130ATR 1.5KE130CATR 1.5KE130E3 1.5KE130E3TR 1.5KE13A 1.5KE13A 1.5KE13A 1.5KE13A 1.5KE13A 1.5KE13A 1.5KE13A 1.5KE13A 1.5KE13AE3 1.5KE13AE3/TR 1.5KE13E3 1.5KE13E3/TR12 1.5KE13E3TR 1.5KE13TR 1.5KE15 1.5KE15 1.5KE15 1.5KE15 1.5KE15 1.5KE15 1.5KE15 1.5KE15 1.5KE15 1.5KE150 1.5KE150 1.5KE150 1.5KE150 1.5KE150 1.5KE150 1.5KE150 1.5KE150 1.5KE150A 1.5KE150A 1.5KE150A 1.5KE150A 1.5KE150A 1.5KE150A 1.5KE150A 1.5KE150A 1.5KE150ACOX.250 1.5KE150AE3 1.5KE150AE3/TR 1.5KE150AE3TR 1.5KE150C/TR12 1.5KE150C/TR13 1.5KE150E3 1.5KE150E3TR 1.5KE15A 1.5KE15A 1.5KE15A 1.5KE15A 1.5KE15A 1.5KE15A 1.5KE15A 1.5KE15A 1.5KE15A/TR12 1.5KE15ACOX.250